Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Структура / Катедри / Химия и биохимия, физиология и патофизиология

   

Адрес:
гр. София 1407, УБ „Лозенец“, ул. „Козяк“ № 1
Медицински факултет
тел.: 8161329; 8161247; 8161613

all

 

Академичен състав:

 • Проф. Иво Грабчев, дх – професор по органична химия
 • Доц. Юлияна Иванова–Тумбева, дх – доцент по химия
 • Доц. Албена Йорданова, дб – доцент по биохимия
 • Доц. Eлена Джамбазова, дм – доцент по физиология
 • Доц. д-р Палмена Ангелова, дп – доцент по физиология
 • Гл. ас. Иван Минков, дх – главен асистент по химия
 • Гл. ас. Петър Райчев, дб – главен асистент по физиология
 • Гл. ас. Вишня Стоянова, дб главен асистент по биохимия
 • Гл. ас. Ася Цанова – главен асистент по биохимия
 • Гл. ас. д-р Емилия Латева – хоноруван главен асистент по патофизиология
 • Ас. Емилия К. Стоименова –асистент по биохимия
 • Ac. д-р Тодор Димитров Димитров

 

Учебна дейност:

В катедрата се обучават студенти по медицина в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионално направление „Медицина“. Обучението за магистърска степен се осъществява по четири задължителни учебни дисциплини на български и английски език:

 • Химия (І семестър)
 • Биохимия (II и III семестър)
 • Физиология на човека (II и III семестър)
 • Патофизиология (III семестър

Преподаватели от катедрата участват и в обучението на студенти по специалността „Медицинска сестра“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление „Здравни грижи“. Обучението за бакалавърска степен се осъществява по две задължителни учебни дисциплини:

 • Физиология и патофизиология на човека (I семестър)
 • Клинична лаборатория, биохимия и имунология (VI семестър)

Преподавателите от катедрата участват също и в обучението на студенти по специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление „Обществено здраве“. Обучението за бакалавърска степен се осъществява по две задължителни учебни дисциплини:

 • Физиология на човека (III семестър)
 • Патофизиология (VI семестър)

Студентите се обучават по нововъведената система за кредитно отчитане, която е предпоставка за тяхната мобилност в рамките на Европейския съюз. Катедрата поддържа активно сътрудничество със сродни научно-преподавателски звена в страната и чужбина.

Направление „Химия“

Ръководител катедра: проф. д-р Иво Коцев Грабчев, дх

e-mail: i.grabchev@chem.uni-sofia.bg

тел.: + 359 2 8161319

grabchev
Проф. д-р Иво Коцев Грабчев е ръководител на Катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“. Завършва ХТМУ-София, специалност „Фин органичен синтез”. През 1991 г. защитава докторска дисертация на тема: Синтез и свойства на оптически избелители”, след което специализира в Лаборатория по Фотохимия в Университета „Клод Бернард” - Лион, Франция. През 1994 год. постъпва в Института по полимери, БАН. Доцент е по химия на високомолекулните съединения, Институт по полимери, БАН (2001), и по органична химия (2010), Катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“, Медицински факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. От 2012 г. е професор по органична химия към същата катедра. Лекциионни курсове: Химия на медици на български и англииски език и Основи на наномедицина в Медицински факултет. Магистърски и бакалавърски курсове във Факултет по химия и фармация на СУ “Св. Климент Охридски”: Оптични сензори в екологията и медицината, Органични материали във висшите технологии, Органични луминофори, Биоматериали и биосъвместимост. Научните му интереси са в областта на синтеза и изследването на флуоресцентни органични вещества, дендримери, биологично активни вещества, молекулни устройства със сензорни свойства, абсорбционна и флуоресцентна спектроскопия, тънки филми и течни кристали. Проф. Грабчев има над 150 публикации в специализирани научни списания, които са цитирани над 2000 пъти. Участник е в 20 български и международни научни проекта, в 15 от тях като научен ръководител. Специализирал е в Университети в Полша, Белгия, Франция, Испания, Турция, Китай. Член е на Управителния комитет на европейските научни програми: COST TD0807 „Дендримерите в биомедицинските приложения“; COST TD1102 „Фотосинтетични протеини за технологично приложение: биосензори и биочипове“; COST МР1202 „Рационално проектиране на хибридни органични-неорганична интерфейси: следващата стъпка към нови на функционалните материали; COST TD1304 „Мрежа в биологията на Цинк (Zinc-Net)”. Владее френски, английски и руски езици

По важни научни публикации за последните пет години:

 1. I. Grabchev, D. Staneva, I. Betcheva, Fluorescent dendrimers as sensors for biologically important metal ions, Curent Medical Chemistry, 19 (2012) 4976-4983
 2. D. Staneva, P. Bosch, A.M. Asiri, L.A. Taib, I. Grabchev, Studying pH dependence of the photophysical properties of a blue emitting fluorescent PAMAM dendrimer and evaluation of its sensor potential, Dyes and Pigments 105 (2014) 114-120
 3. M. S.I. Makki, D.Staneva, T. R. Sobahi, P. Bosch, R.M. Abdel-Rahman, I. Grabchev, Design and synthesis of a new fluorescent tripod for chemosensor applications, Tetrahedron, 70 (49) 2014, 9366-9372
 4. D. Staneva, E. Vasileva-Tonkova, M. S. I. T. Makki, T. R. Sobahi, R. M. Abdulrahman, A. M. Asiri, I. Grabchev, Synthesis, photophysical and antimicrobial activity of new water soluble ammonium quaternary benzanthrone in solution and in polylactide film, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 143, 2015, 44-51
 5. D. Staneva, E. Vasileva-Tonkova, M. S.I. Makki, T. R. Sobahi, R. M. Abdеl-Rahman, I. H. Boyaci, A.M. Asiri, I. Grabchev, Synthesis and spectral characterization of a new PPA dendrimer modified with 4-bromo-1,8-naphthalimide and in vitro antimicrobial activity of its Cu(II) and Zn(II) metal complexes, Tetrahedron, 71, 2015, 1080-1087

 

доц. д-р Юлияна Иванова-Тумбева

e-mail: dkji@chem.uni-sofia.bg

tumbeva
Доц. Юлияна Иванова-Тумбева е преподавател по химия в Катедрата по химия и биохимия, физиология и патофизиология на Медицински факултет СУ „Св. Климент Охридски”. Специализирала е в Катедрата по хирургия на Медицинския център на Питсбъргския университет, Питсбърг, САЩ и в Международния институт, Цитау, Германия. Ръководител е на кръжок по Медицинска химия за студенти специалност „Медицина” от Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Автор и съавтор на над 35 научни публикации в реномирани списания. Общ импакт фактор: над 40. Публикациите на доц. Иванова са цитирани над 250 пъти в престижни международни научни списания. Научните й интереси са в областта на биоаналитичната химия, супрамолекулярната химия и токсикологията. Има реализирани участия в над 35 международни и национални научни конференции. В периода 2008-2015 е участник в 11 проекта, финансирани от ФНИ, МОН, Университетския фонд за научни изследвания, от които е ръководител на 8. Рецензент за списанията: Talanta, Biological Trace Element Research, Spectrochimica acta part A: Molecular and Biomolecular spectroscopy; Гост-редактор и рецензент на Biomed Research International, 2012.

По важни научни публикации за последните пет години:

 1. Gluhcheva Y., Ivanov I., Atanasov V, Antonova N, Ivanova Ju, Mitewa M. Hematological changes in case of chronic cadmium intoxication and monensin detoxication. Relationship with rheological variables Clin. Hemorheol. Micro., 49: 417-422, 2011.
 2. Ivanova Ju, Gluhcheva Y, Kamenova K, Arpadjian S, Mitewa M. The tetraethyl ammonioum salt of monensic acid – an antidote for subacute cadmium intoxication: а study using an ICR mice model. J. Trace Elem. Med. Biol., 26(4): 279-284, 2012.
 3. Gluhcheva Y, Ivanova Ju, Arpadjan S, Mitewa M. Effects of cadmium and monensin on spleen of mice, subjected to subacute cadmium intoxication. J. Toxicol. Environ. Health А 76: 328-332, 2013.
 4. Momekova D, Momekov G, Ivanova Ju, Pantcheva I, Stoyanov N, Guenova M, Michova A, Balashev K, Arpadjan S, Mitewa M, Rangelov S, Lambov N. Sterically stabilized liposomes as a drug delivery platform for cytotoxic metal coordination compounds of salinomycin. J. Drug Deliv. Sci. Tech. 23(3):215-223, 2013.
 5. Ivanova Ju, Gluhcheva Y, Kamenova K, Arpadjan S, Mitewa M. Monensin ameliorates cadmium-induced hepatic injury in mice, subjected to subacute cadmium intoxication. Biotechnol. Biotechnol. Eq. 28(1): 147-152, 2014.

 

гл. ас. д-р Иван Минков

e-mail: minkov.ivan@gmail.com

minkov

Гл. ас. Иван Минков е преподавател по химия в Катедрата по химия и биохимия, физиология и патофизиология на Медицински факултет СУ „Св. Климент Охридски”. Завършил е Софийски университет ”Св. Климент Охридски”, специалност ”Биотехнология”. През 2005 г. защитава докторска дисертация на тема „Поведение на наноразмерни липидни структури – нанокапсули и алвеоларни сърфактанти върху фазовата граница вода/въздух“. Работата по дисертационния му труд е извършена в сътрудничество между два университета в България и Франция под едновременното ръководството на Проф. дхн Иван Панайотов, ръководител на лабораторията по Биофизикохимия към Химическия факултет на СУ и Проф. Жак Пруст ръководител на лаборатория “Ingénierie de la Vectorisation Particulaire” към Университета в гр. Анже, Франция.

Научно-изследователски интереси: състояние, електрични и реологични свойства на моделни 2D системи: монослоеве, липозомни бислоеве, суспензии от наночастици и нанокапсули; организация на ензимни реакции на повърхността, състояние, електрични и реологични свойства на моделни монослоеве на биополимери. Съавтор е в 20 научни публикации с над 30 цитирания.

По-важни научни публикации за последните пет години:

 1. I. Minkov, K. Mircheva, N. Grozev, Tz. Ivanova, I. Panaiotov, Properties of mixed monolayers of clinical lung surfactant, serum albumin and hydrophilic polymers, Colloids and Surfaces B, 101 (2013) 135-142. DOI: 10.1016/j.colsurfb.2012.05.038.
 2. Ivan L. Minkov, Emil D. Manev, Svetla V. Sazdanova, Kiril H. Kolikov, Equilibrium and dynamic osmotic behaviour of aqueous solutions with varied concentration at constant and variable volume , The Scientific World Journal, 2013 (2013) 1-7.
 3. Tonya D. Andreeva, Sashka B. Krumova, Ivan L. Minkov, Mira Busheva, Zdravko Lalchev, Stefka G. Taneva, Protonation-induced changes in the macroorganization of LHCII monolayers, Colloids and Surfaces A, 460 (2014) 196-203.
 4. Emil D. Manev, Kiril H. Kolikov, Ivan L. Minkov, Boryan P. Radoev, Modeling of osmotic kinetics in aqueous solutions, based on experimental data, Colloids and Surfaces A, 460 (2014) 454-459.
 5. Tz Ivanova, K. Mircheva, K. Balashev, I. Minkov, P. Saulnier, I. Panaiotov, Interfacial behavior of lipid nanocapsules spread on model membrane monolayers, Colloid Polym Sci., 292 (2014) 1307–1318.

 

Направление „Биохимия“

 

доц. д-р Албена Йорданова

e-mail: jordanovaalbena@gmail.com

тел.: + 359 2 8167 345

jordanova

Албена Йорданова е преподавател по биохимия в катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“ на Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ от 2012 г. Завършила е Софийски университет ”Св. Климент Охридски”, специалност ”Биохимия и микробиология”. В лабораторията по Моделни мембрани на катедра „Биохимия“ защитава отлично дипломната си работа на тема “Изолиране и свойства на нативен алвеоларен сърфактант и негови липопротеинни фракции” с научен ръководител проф. Здравко Лалчев. През 1995 година започва работа като биолог-специалист в катедрата по Биохимия, а от 1998 година е научен сътрудник в секция “Моделни мембрани” в Института по Биофизика на Българска академия на науките. През 2007 г. защитава докторска дисертация в Специализирания научен съвет по Молекулярна биология, биофизика и биохимия с научни ръководители Акад. Борис Тенчов и проф. дбн Здравко Лалчев.

Научно-изследователските ѝ интереси са насочени към изучаване на структурата, поведението и свойствата на биологичните мембрани, липид-белтъчните взаимодействия в тях, взаимодействието на лекарствени агенти и биологично-активни вещества с клетъчни мембрани и проникването им в тях, моделни изследвания на поведението на липиди на фазови граници, изследване на клинични проби от недоносени деца, страдащи от Неонатален респираторен дистрес синдром и др. Има над 70 публикации в научни списания, от които 27 са в списания с IF, над 70 цитирания, както и над 100 участия на национални и международни конференции. Участвала е в 15 научни проекта, като на три проекта е била ръководител.

От 2008 година е член на Националната комисия за организиране и провеждане на Националната олимпиада по Биология и здравно образование, като от 2010 г. е избрана за председател на Националната комисия и за ръководител на Националния отбор на България за участие в престижните Международни олимпиади по биология за средношколци. Под нейно ръководство Националният ни отбор по биология спечели 9 бронзови и един сребърен медал.

По важни научни публикации за последните пет години:

 1. Lupanova T., Stefanova N., Petkova D., Staneva G., Jordanova A., Koumanov K., Pankov R., Momchilova A. Alterations in the content and physiological role of sphingomyelin in plasma membranes of cells cultured in three-dimensional matrix. Molecular and Cellular Biochemistry, 340:215-222, 2010.
 2. Georgiev G.A., Yokoi N., Koev K., Kutsarova E., Ivanova S., Kyumurkov A., Jordanova A., Krastev R., Lalchev Z. Surface chemistry study of the interactions of benzalkonium chloride with films of meibum, corneal cells lipids, and whole tears. Invest Ophthalmol Vis Sci., 52(7): 4645-4654, 2011.
 3. Jordanova A., Tenchov B., Lalchev Z. Effects of interaction and surface morphology of mixed Poloxamer P188+DPoPE monolayers and thin liquid films. Soft Matter, 7: 7003-7012, 2011.
 4. Georgiev G., Ivanova S., Jordanova A., Tsanova A., Getov V., Dimitrov M., Lalchev Z. Interaction of monogalactosyldiacylglycerol with cytochrome b6f complex in surface films. Biochemical and Biophysical Research Communications, 419(4):648-651, 2012.
 5. Georgiev G.A., Vassilieff C., Jordanova A., Tsanova A., Lalchev Z. Foam film study of albumin inhibited lung surfactant preparations: effect of added hydrophilic polymers.. Soft Matter, Soft Matter, 8(48): 12072-12079, 2012.
 6. Tsanova A., Jordanova A., Dzimbova T., Pajpanova T., Golovinsky E., Lalchev Z. Interaction of methionine-enkephalins with raft-forming lipids: monolayers and BAM experiments. Amino Acids, 46(5): 1159-1168, 2014.

 

гл. ас. д-р Вишня Стоянова

e-mail: vishnya_stoyanova@abv.bg

stoyanova
Главен асистент Вишня Стоянова е преподавател по биохимия към катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“ на Медицински факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“ от 2013 г. Завършва Биологически факултет на СУ, специалност „Молекулярна биология“ с магистратура по Биохимия през 2007 г. В началото на 2012 г. защитава докторска степен по молекулярна биология към катедра „Биохимия“ на Биологически факултет, СУ. Гл. ас. Стоянова има 12 научни публикации в български и реферирани международни издания и 11 цитирания. Участвала е в над 20 научни конференции и в 10 институционални и национални научни проекти. С добро владеене на английски език. Научните й интереси са в областта на имунологията, автоимунните заболявания, изучаването на факторите, които отключват автоимунитет, получаване и пречистването на рекомбинантни антитела – scFv.

По-важни публикации през последните 5 години:

 1. Stoyanova V., Petrova S, Tchorbadjieva M, Deliyska B., Vasilev V., Tsacheva I. (2011а). New insight into the autoimmunogenecity of complement protein C1q. Mol Immunol. 48, 678-682.
 2. Stoyanova V., Tchorbadjieva M., Petrova S., Georgiev G. and Tsacheva I. (2011b). Effect of polyzwitterions on the interaction of immobilized C1q with IgG. Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, 64 (4), p. 545-552.
 3. Stoyanova V., Petrova S., Tchorbadjieva M. and Tsacheva I. (2011c). Improvement of the heterologous expression of recombinant globular analogs of A, B and C-chains of C1q molecule. Annual of K. Preslavsky University of Shumen, vol. XXI (B6), p. 29-39.
 4. Stoyanova V., Tchorbadjieva M., Deliyska B., Vasilev V. and Tsacheva I. (2012a). Biochemical analysis of the epitope specificities of anti-C1q autoantibodies accompanying human lupus nephritis reveals them as a dynamic population in the course of the disease. Immunology Letters 148, p. 69– 76.
 5. Stoyanova V., Aleksandrov R., Lukarska M., Duhalov D., Atanasov V. and Petrova S. (2012b). Recognition of Vipera ammodytes meridionalis neurotoxin vipoxin and its components using phage-displayed scFv and polyclonal antivenom sera. Toxicon 60, p. 802-809.

 

гл. ас. д-р Ася Цанова

e-mail: atssvilenova@gmail.com

тел.: + 359 2 8167 345

tsanova
Главен асистент Ася Цанова е преподавател по биохимия към катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“ на Медицински факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“ от приема на първия випуск „Медицина“ през 2007 г. Тя завършва Биологически факултет на СУ, специалност „Молекулярна биология“ през 2005 г. През 2014 г. защитава докторска степен по молекулярна биология към катедра „Биохимия“ на Биологически факултет, СУ на тема: „Свойства и механизми на действие на невропептиди с моделни мембрани с оглед приложението им във фармакологията“ с научен ръководител чл. кор. проф. Здравко Лалчев. Гл. ас. Цанова има над 30 научни публикации в български и в реферирани международни издания и 7 цитирания. Участвала е в над 40 научни конференции и в повече от 10 институционални и национални научни проекти. Отлично владее английски език. Научните й интереси са в областта на невропептидите, моделните мембрани, алвеоларния сърфактант и свързаните с него белодробни дисфункции и методите за анализ.

По-важни публикации през последните 5 години:

 1. Tsanova A., Jordanova A., Georgiev G. As., Pajpanova T., Golovinsky E., Lalchev Z.. Comparative study of the interaction of synthetic methionine-enkephalin and its amidated derivate with monolayers of zwitterionic and negatively charged phospholipids. Amino Acids, 42(1): 253-260, 2012.
 2. Tsanova A., Jordanova A., Dzimbova T., Pajpanova T., Golovinsky E., Lalchev Z. Interaction of methionine-enkephalins with raft-forming lipids: monolayers and BAM experiments. Amino Acids, 46(5): 1159-1168, 2014.
 3. Jordanova A., Tsanova A., Georgiev G. As., Chakarov D. Interfacial tensiometry of tracheal aspirate from infants with neonatal respiratory distress syndrome. Progress in Colloid and Polymer Science, 138:179-182, 2010.
 4. Georgiev G. As., Vassilieff C., Jordanova A., Tsanova A., Lalchev Z. Foam film study of albumin inhibited lung surfactant preparations: effect of added hydrophilic polymers. Soft Matter, 8(48): 12072-12079, 2012.
 5. Bangyozova M., Jordanova A., Tsanova A., Jekova N., Chakarov D., Doumanov J., Christova E., Lalachev Z. Biochemical and biophysical investigation of surfactant in neonatal gastric aspirate at birth. Acta Med Port, 26(1):33-38, 2013.

 

ас. Емилия Кирчева Стоименова-Атанасова

e-mail: emyks@abv.bg

тел.: + 359 2 8167 345

stoimenova
Асистент Емилия Стоименова е преподавател по биохимия. Завършила е с отличен успех Националната природоматематическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“ с профил „Биотехнология“ и СУ „Св. Кл. Охридски“ с профил „Молекулярна биология-биохимия“. През 2002 г. започва работа като асистент в катедрата по Биохимия на Биологическия факултет, а от 2007 година е щатен преподавател в Медицинския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Съавтор е в първото издание на „Протоколна тетрадка по биохимия“ за студентите от БФ на СУ, както и в 25 статии, публикувани в български и международни издания. До 2014 г. са забелязани 28 цитирания. Участвала е в над 40 научни конференции и е взела участие в повече от 10 национални и международни проектa. Владее отлично английски език и има много добра компютърна грамотност. Интересите й са свързани с методите за изследване на повърхностно поведение на микробиални гликолипиди и тяхното влияние върху алвеоларния сърфактант, възможностите за обучение чрез игри, а от скоро и с електронно и web-базирано обучение.

По-важни публикации през последните 5 години:

 1. Stoimenova E., Vasileva-Tonkova E., Sotirova A., Galabova D., Lalchev Z. Evaluation of Different Carbon Sources for Growth and Biosurfactant Production by Pseudomonas fluorescens Isolated from Wastewaters, Zeitschrift fur Naturforschung - Section C Journal of Biosciences 64 (1-2), 96-102, 2009.
 2. Е. Стоименова, Е. Василева-Тонкова, А. Йорданова, З. Лалчев, Взаимодействие на микробиални биосърфактанти от патогенни микроорганизми с алвеоларен сърфактант, International scientific on-line journal „Science & Technologies”, 3 (1), Medicine: 273-276, 2013.

 

Направление „Физиология“

 

доц. д-р Eлена Борисова Джамбазова
e-mail: ebdzhambaz@uni-sofia.bg

dzhambazova
Доцент Елена Джамбазова е преподавател по физиология на човека и доктор по патофизиология. Работи към Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“, от 2010 г. Автор е на два учебника и три учебни помагала за студенти. Научните й интереси са в областите: невропептиди, стрес, болка, стрес-индуцирана аналгезия. Членува в Българското дружество по физиологичните науки, Българското пептидно дружество, Eвропейското пептидно дружество. Има над 70 статии, публикувани в български и в реферирани международни издания и над 60 цитирания. Участвала е в над 70 научни мероприятия и в 18 научни проекта, от които е била ръководител на два. С добро владеене на английски език и отлична компютърна грамотност. От 2013 г. доц. д-р Елена Джамбазова е председател на Комисията за научни изследвания към Медицински факултет и член на Фонда за научни изследвания на СУ „Св. Климент Охридски”.

По-важни публикации през последните 5 години:

 1. Dzhambazova E., A. Bocheva. The unique brain dipeptide kyotorphin – from discovery to nowadays. J Biomed Clin Res, 3(1), 3-11, 2010. Review
 2. Dzhambazova E., Landzhov B., A. Bocheva, A. Bozhilova-Pastirova. Effects of D-kyotorphin on nociception and NADPH-d neurons in rat’s periaqueductal gray after immobilization stress. Amino acids, 41(4):937-44, 2011. IF= 3.248
 3. Dzambazova E., B. Landzhov, A. Bocheva, A. Bozhilova-Pastirova. Effects of kyotorphin on NADPH-d reactive neurons in rat’s cerebral cortex after acute immobilization stress. Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci., 64(11), 1779-84, 2011. IF=0.210
 4. Jlalia I, Lensen N, Chaume G, Dzhambazova E, Astasidi L, Hadjiolova R, Bocheva A, Brigaud T. Synthesis of an MIF-1 analogue containing enantiopure (S)-α-trifluoromethyl-proline and biological evaluation on nociception. Eur J Med Chem. 2013; 62C:122-129. IF=3.432
 5. Hinova-Palova D.V., B. Landzhov, E. Dzhambazova, M. Minkov, L. Edelstein, L. Malinova, A. Paloff, W. Ovtscharoff. Neuropeptide Y immunoreactivity in the cat claustrum: a light- and electron-microscopic investigation. Journal of Chemical Neuroanatomy, 61-62C:107-119, 2014. IF = 2.475

 

ас. Борислав Асенов

e-mail: b.assenov@abv.bg

asenov
Ас. Борислав Асенов е асистент по физиология в Катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология”. През 2009 г. е завършил бакалавърска степен по специалност „Молекулярна биология” в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и през 2011 г. в същия факултет се е дипломирал като Молекулярен биолог – магистър по генетика. От 2012 г. е зачислен в редовна докторантска програма по направление „Биологически науки”. Професионалните и научни интереси на ас. Борислав Асенов кореспондират с дисциплини като физиология на човека, функционална генетика и молекулярна биология. Научноизследователската му дейност е свързана с прилагане на експериментални техники, сред които се открояват генотипиране чрез молекулни маркери (SNP и SSR), полимеразна верижна реакция в реално време (qPCR), гел електрофорези, газова хроматография с мас-спектрометрия (GC/MS).

 

Направление „Патофизиология“

 

доц. д-р Палмена Ангелова Мижоркова-Попова

e-mail: palmena.angelova@gmail.com

popova
Доцент Палмена Ангелова е преподавател по Патофизиология в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ , катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“. Работи във факултета от 2007г. , като води курсове по Физиология, Патофизиология, Спортна медицина и Спортна физиология. Завършва Медицински Университет – София през 2000г., специалност Медицина. Работи като ординатор в Кардиологично отделение. През 2010 г. защитава докторска степен по педагогика към Национална спортна академия „Васил Левски“ - гр. София, със съдействието на “Института по Биофизика” при БАН. Съавтор е в две учебни помагала за студенти по медицина. Научните й интереси са в областите: мускулна активност и умора, сърдечно-съдова регулация, неврофизиология на стреса, психосоматична медицина. Членува в Българското дружество по физиологични науки и Българския лекарски съюз. Владее английски и руски език.

 

Д-р Тодор Димитров Димитров

e-mail: quantum_medical@abv.bg

dimitrov
Доктор Тодор Димитров е преподавател по Патофизиология в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, катедра „Химия, биохимия, физиология патофизиология”. Работи като асистент от 2014 г., като води упражнения по Патофизиология на студенти от специалностите: “Медицина”, “Фармация”, “Медицинска сестра” и “Медицинска рехабилитация и ерготерапия”. Завършва специалност “Медицина” към Медицински Университет – София през 1998 г. Работи в областта на Спортната медицина и мануалната терапия. Научните му интереси са в областта на психосоматичната медицина и в изследването на неконвенционалните терапевтични подходи. Съавтор е в две публикации и е част от екипа на учебно помагало за студенти по Медицина. Член на Българския лекарски съюз. Владее английски и френски езици.