Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / Специалност География / Изменения на климата и управление на водите

   

Магистърска програма: Изменения на климата и управление на водите (ИКУВ)

 

Ръководител: проф. д-р Нина Николова

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 263

тел.: 02 9308 362

е-mail: nina@gea.uni-sofia.bg

Брошура

 

Обща информация и актуалност
Магистърската програма „Изменения на климата и управление на водите“ е насочена към подготовката на висококвалифицирани специалисти за анализ и оценка на измененията на климата и за интегрирано управление на водните ресурси. Учебното съдържание е свързано с разкриване на причините, тенденциите и последиците от изменението на климата и анализ на количествените характеристики и териториалното разпределение на водните ресурси в глобален и регионален аспект. В него са включени методите за статистическа обработка на информационните масиви от данни за различни режимни показатели. Акценти са поставени и върху разкриването на антропогенните въздействия и последиците от тях върху състоянието на въздуха и водите, изясняването на подходите и начините за ефективно използване и управление на водните ресурси.

Професионална реализация
Завършилите успешно магистърската програма „Изменение на климата и управление на водите“ могат да се реализират като:

  • експерти по политики по изменения на климата (разработване на национални стратегии, планове и проекти, нормативни актове и др.), опазване на околната среда (контрол върху качеството на въздуха и водите), управление на водите (басейнови дирекции), използване на възобновими и екологично чисти ресурси и др.;
  • консултанти в държавния и частния сектор;
  • преподаватели във висши училища и научни работници

 

 

Изменения на климата и управление на водите (ИКУВ) – за специалисти

 

  • студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по следните специалности: География, Геология, География и биология, Екология и опазване на околната среда, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Регионално развитие и политика и История и география

 

Срок на обучение: 2 семестъра/3 семестъра

Форма на обучение: редовна/задочна

 

Прием:

  • Държавна поръчка: приемът се извършва чрез конкурсен устен изпит от комисия по предварително обявена програма. Програмата за конкурсния изпит може да бъде изтеглена от тук .
  • Платено обучение: приемът е без конкурсен изпит, по документи, със среден успех от следването не по-нисък от Добър (3,50)

 

Учебен план – редовно обучение

Учебен план – задочно обучение

 

 

Изменения на климата и управление на водите (ИКУВ) - за неспециалисти

 

  • студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър” по специалност, различна от посочените по-горе

 

Срок на обучение: 3 семестъра/4 семестъра

Форма на обучение: редовна/задочна

 

Прием:

  • Платено обучение: приемът е без конкурсен изпит, по документи, със среден успех от следването не по-нисък от Добър (3,50) - за студенти с образователно-квалификационната степен „бакалавър“ или „магистър“.
  • Обучението в магистърска програма ИКУВ започва от летен семестър на съответната академична година.

 

Учебен план – редовно обучение

Учебен план – задочно обучение