Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Велизар Весков Петров, Геолого-географски факултет

Публичната защита ще се проведе онлайн през платформата MS Teams.
Линкът за защитата е: Click here to join the meeting

 

Защита на докторска дисертация на Велизар Весков Петров на тема: ,,Преодоляване на регионалните диспропорции в Република България чрез прилагане на ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г.” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География на населението и селищата).

 

Научен ръководител: доц. д-р Тони Трайков
Председател на научното жури: доц. д-р Климент Найденов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: