Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Валентин Петков Илиев, Геолого-географски факултет

Огледална конферентна зала, СУ “Св. Климент Охридски”, Ректорат – Северно крило

 

Защита на докторска дисертация на Валентин Петков Илиев на тема: „Политикогеографски аспекти на близкоизточния проблем (на примера на етно-конфесионалния конфликт в Сирия)” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География на страните – Регионална и политическа география).


Научен ръководител: проф. д-р Марин Русев
Председател на научното жури: доц. д-р Косьо Стойчев


Автореферат

Рецензии:


Становища: