Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Валентин Христов Коцаков, Геолого-географски факултет

Заседателна зала №2, СУ "Св. Климент Охридски", Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Валентин Христов Коцаков на тема: „Управление на човешките ресурси на туризма в България – национални предизвикателства и местни особености (на примера на община Девин)” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География на рекреацията и туризма).

 

Научен ръководител: проф. д-р Васил Маринов
Председател на научното жури: проф. д-р Вера Николова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: