Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Теодора Любомирова Димитрова, Геолого-географски факултет

Зала № 242, Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски” (възможност за онлайн)

 

Защита на докторска дисертация на Теодора Любомирова Димитрова на тема: ,,Етнокултурна идентичност на албанския етнос в границите на историческите албански земи. Формиране, развитие и съвременно състояние на българското малцинство в Албания” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География на населението и селищата - Миграции и етнокултурни процеси).

 

Научен ръководител: доц. д-р Георги Бърдаров
Председател на научното жури: доц. д-р Климент Найденов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: