Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / София Борисова Костадинова, Геолого-географски факултет

Зала 256 - Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на София Борисова Костадинова (редовна докторантура) на тема: ,,Изграждане на база данни за остойностяване на материалните екосистемни услуги, предоставяни от растителността във водосбора на р. Струмешница” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Картография (Тематично географско картографиране) - Географски информационни системи).

 

Научен ръководител: доц. д-р Асен Асенов
Председател на научното жури: проф. Антон Попов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: