Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Пресияна Бориславова Петрова, Геолого-географски факултет

Зала „Конферентна“ - Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Пресияна Бориславова Петрова (редовна докторантура) на тема: ,,Комплексна ефективност на моделите за пространствено планиране в ЕС и значението им за България” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Икономическа и социална география - Регионално развитие).

 

Научен ръководител: проф. д-р Марин Русев
Председател на научното жури: доц. д-р Косьо Стойчев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: