Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Петя Николаева Димитрова, Геолого-географски факултет

Зала 2 - Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Петя Николаева Димитрова (редовна докторантура) на тема: ,,Ролята на публичните политики в стратегическите документи за регионално развитие при управлението на районите от ниво 2 в Западна България” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Икономическа и социална география - Икономическа география и регионално развитие).

 

Научен ръководител: доц. д-р Косьо Стойчев
Председател на научното жури: проф. д-р Марин Русев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: