Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Петко Ивайлов Петков, Геолого-географски факултет

Зала 289, Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Петко Ивайлов Петков (редовна докторантура) на тема: ,,Тенденции в управлението на общините в Р България - концепции и подходи” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География на населението и селищата).

 

Научен ръководител: доц. д-р Климент Найденов
Председател на научното жури: доц. д-р Тони Трайков

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: