Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мария Георгиева Георгиева, Геолого-географски факултет

256 зала, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Мария Георгиева Георгиева на тема: ,,Концепция за развитие на екотуризъм в Рило-Пирински туристически район” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География на рекреацията и туризма).

 

Научен ръководител: проф. д-р Васил Маринов
Председател на научното жури: доц. д-р Елка Дограмаджиева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: