Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Леонид Тодоров Тодоров, Геолого-географски факултет

Зала 287, Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Леонид Тодоров Тодоров (редовна докторантура) на тема: ,,Използване на аналитични геопространствени модели в устройственото планиране” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Картография вкл.Тематично географско картографиране - ГИС).

 

Научен ръководител: доц. д-р Стелиян Димитров
Председател на научното жури: проф. д-р Антон Попов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: