Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Катрин Евгениева Гоцова, Геолого-географски факултет

Зала 2, СУ “Св. Климент Охридски”, Ректорат – Северно крило

 

Защита на докторска дисертация на Катрин Евгениева Гоцова на тема: „Регионален анализ на разпространението на инфекциозни заболявания по селскостопанските животни в южните погранични територии на България” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Икономическа и социална география – Регионално развитие на индустриализацията).


Научен ръководител: доц. д-р Косьо Стойчев
Председател на научното жури: проф. д-р Марин Русев


Автореферат

Рецензии:


Становища: