Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Илия Иванов Тамбураджиев, Геолого-географски факултет

Зала 2, СУ “Св. Климент Охридски”, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Илия Иванов Тамбураджиев на тема: „Анализ на антропогенните трансформации на ландшафтите в Пазарджишко-Пловдивското поле” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Физическа география и ландшафтознание).

 

Научен ръководител: доц. д-р Камен Нам
Председател на научното жури: доц. д-р Зорница Чолакова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: