Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Християна Василева Георгиева, Геолого-географски факултет

Зала 2, СУ “Св. Климент Охридски”, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Християна Василева Георгиева на тема: „Околорудни хидротермални изменения на скалите от медно-порфирно находище Елаците" за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Петрология).

 

Научен ръководител: проф. д-р Росен Недялков
Председател на научното жури: проф. д-р Цвета Станимирова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: