Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Елена Руменова Тодорова, Геолого-географски факултет

Зала Конферентна, Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Елена Руменова Тодорова (редовна докторантура) на тема: ,,Информационно осигуряване на интегрираното градско планиране” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Икономическа и социална география – Информационно осигуряване на регионалното планиране и устройство на територията).

 

Научен ръководител: доц. д-р Стелиян Димитров
Председател на научното жури: доц. д-р Косьо Стойчев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: