Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Антонина Трайкова Атанасова, Геолого-географски факултет

Онлайн, чрез приложението Microsoft Team.
Линкът за защитата е: Щракнете тук, за да се присъедините към събранието

 

Защита на докторска дисертация на Антонина Трайкова Атанасова на тема: ,,Интелигентните градове - нова възможност за планиране и развитие на градската инфраструктура” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 3.7 Администрация и управление (Регионално развитие).

 

Научен ръководител: доц. д-р Климент Найденов
Председател на научното жури: проф. д-р Ганета Минкова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: