Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Геолого-географски факултет / Геопространствени системи и технологии / Квалификационна характеристика

   
Професионално направление: 4.4. Науки за земята
Степен: ОКС „бакалавър”
Форма на обучение: редовно
Продължителност на обучението: 4 години (8 семестъра)
Професионална квалификация: Бакалавър по геопространствени системи и технологии

 

 

Анотация

Бакалавърската програма по „Геопространствени системи и технологии” обхваща четири годишен курс на обучение за подготовка на специалисти с теоретични знания и практически умения в областта на геоинформационните системи и свързаните с тях технологии. Учебният план включва задължителни и избираеми дисциплини от различни научни и приложни области – науки за Земята и обществото, математика, компютърни науки, информационни системи, регионално развитие, устройството на територията и др.

 

Завършилите успешно бакалавърската програма могат да се реализират като висококвалифицирани специалисти по събиране, обработка, анализ, моделиране, визуализация и приложение на геопространствени данни и информация, необходими за подпомагане вземането на информирани решения в най-различни области – опазване на околната среда, ефективно използване на природните ресурси, управление на човешките ресурси и бизнеса и др. Завършилите специалността могат да работят в научни организации, държавни и общински администрации, частния бизнес, неправителствения сектор.

 

1. Насоченост, образователни цели

Специалността има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти за едни от най интензивно развиващите се научни и технологични области, каквито са геоинформационните технологии и свързаните с тях решения, насочени към събирането, обработката, анализа, моделирането и визуализацията на географски реферирани данни и информация. Тези информационни ресурси са необходими при решаването на значими проблеми в нашето съвремие – екологични, ресурсни, демографски, урбанизационни и др. За успешното решаване на тези проблеми е необходимо интегрирането на знания и умения от различни фундаментални науки и приложни области. Поради това подготовката на студентите има като теоретична, така и практическа насоченост. Тя е съобразена с най-съвременните тенденции в геоинформационната наука (геоинформатиката) и производните технологични направления, като осигурява знания и специализирани умения с акцент върху различните видове геопространствени системи и технологии – географски информационни системи (ГИС), системи за дистанционни изследвания (СДИ), глобални навигационни сателитни системи (ГНСС) и др. При подготовката на студентите се прилага интерактивен и модерен подход на обучение, залагащ на баланса между теоретични знания за същността и особеностите на обектите, процесите и явленията в географското пространство, и практически умения за работа с цифрови геоинформационни ресурси, системи и технологии, чрез които се осигурява нужната информация за тяхното разбиране, изследване и устойчиво управление.

 

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална реализация)

Обучението в специалността е с продължителност 8 семестъра, като включва три групи учебни дисциплини – задължителни, избираеми и факултативни. В процеса на обучение студентите придобиват както знания, свързани с географското пространство, процесите и явленията които се развиват в него, така и специализирани знания и умения, свързани с използването на информационните технологии, географските информационни системи, дистанционните методи за събиране на данни и информация за състоянието на Земята, глобалните навигационни сателитни системи и др. Студентите получават теоретични знания и умения за използване на количествени методи за пространствен анализ, за изграждане и управление на бази данни, за събиране, обработка, анализ и визуализация на цифрови геоинформационни ресурси, за разработване на интернет базирани приложения и др. Застъпени са основни направления в науките за Земята, компютърните науки, планирането и управлението на територията, както и базови презентационни и комуникационни умения, които успешно да позиционират завършилите бакалавърската програма на трудовият пазар. Предвидена е възможност студентите да избират дисциплини според своя интерес, разширяващи и задълбочаващи техните знания и умения по отделни направления.

 

3. Професионални компетенции

Студентите в специалността завършват с образователно-квалификационна степен (ОКС) бакалавър и професионална квалификация „Специалист по геопространствени системи и технологии“. Те имат професионални компетенции в областта на събирането, обработката, анализа и визуализацията на геопространствени данни и информация, подпомагащи вземането на решения в най-различни области на живота и управлението. Студентите, завършили специалността имат теоретични знания и практически умения за:

  • събиране и обработка на геопространствени данни и информация,
  • организиране на геопростанствените данни в бази данни и тяхното управление,
  • анализ и моделиране на геопространствени данни и информация,
  • работа с ГИС и разработване на различни геоииформационни продукти и компютърни приложения, вкл. уеб базирани,
  • решаване на разнообразни проблеми за различни по обхват и тип територии чрез използване на съвременните геоинформационни системи и технологии.

 

4. Професионална реализация

Растящото търсене на високо квалифицирани специалисти в тази област е породено както от информационните потребностите на обществото, така и от бързия напредък науката, информационните системи и технологии. Завършилите успешно бакалавърската програма могат да се реализират в публичния сектор (държавните и местните администрации, научните организации), ИТ индустрията, консултантските компании и други фирми, чиято мисия и дейности са свързани с регионалното и пространственото планиране, териториалното устройство, проектирането и изграждането на инфраструктурни системи, опазването на околната среда и редица други области, където геопространствената информация е основен компонент от тяхната дейност.