Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Катедри / Радиофизика и електроника

   

Ръководител доц. д-р Станимир Колев
каб.: Б414A
тел.: (02) 8161 689
e-mail: skolev@phys.uni-sofia.bg

 

Състав За катедрата Уеб сайт на катедрата

 

СЪСТАВ

доц. д-р Живко Кисьовски
каб.: Б417
тел.: (02) 8161 640
e-mail: kissov@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Емил Владков
каб.: Б431
тел.: (02) 8161 895
e-mail: evladkov@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Стилиян Лишев
каб.: Б413
e-mail: lishev@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Цветелина Паунска
каб.: Б427
тел.: (02) 8161 645
e-mail: cwalchew@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Юрий Цукровски
каб.: Б433
тел.: (02) 8161 817
e-mail: youritzu@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Марио Илиев
каб.: Б421
тел.: (02) 8161 641
e-mail: ozo@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Васил Вачков
каб.: Б417
тел.: (02) 8161 640
e-mail: vachkov@phys.uni-sofia.bg

ас. Стоил Иванов
каб.: Б425
тел.: (02) 8161 643
e-mail: stoil.ivanov@phys.uni-sofia.bg

физик Иван Илчев
каб.: Б414Б
тел.: (02) 8161 827
e-mail: ivilchev@phys.uni-sofia.bg

инж. Валда Левчева
каб.: Б415
тел.: (02) 8161 867
e-mail: levcheva@phys.uni-sofia.bg

инж. Георги Попов
каб.: Б414Б
тел.: (02) 8161 827
e-mail: gip@phys.uni-sofia.bg

физик д-р Илияна Арестова
каб.: Б415
тел.: (02) 8161 867
e-mail: ilar@phys.uni-sofia.bg

физик д-р Борислав Петков
каб.: Б419
тел.: (02) 8161 630
e-mail: borislav@phys.uni-sofia.bg

 

Хонорувани преподаватели към катедра РФЕ (пенсионирани членове на катедрата)

доц. д-р Нина Джерманова
каб.: Б450
тел.: (02) 8161 747
e-mail: ninadj@phys.uni-sofia.bg

 

ЗА КАТЕДРАТА

Катедрата е основана през 1945 г. под наименованието катедра Приложна физика към тогавашния Физико-математически факултет с основна задача обучението по електротехника и радиотехника. Неин пръв ръководител е акад. проф. Емил Джаков. Малко по-късно през 1949 г. е преименувана в катедра Техническа физика, а от 1974 г. носи сегашното си име катедра Радиофизика и електроника (РФЕ). Ръководители на катедра РФЕ са били последователно доц. Тихомир Стойчев, проф. Стефан Александров, проф. Людмил Вацкичев, доц. Пламен Данков, проф. Антония Шиварова, доц. Живко Кисьовски.

В бакалавърската степен на обучение катедрата има утвърдено място с курсовете по Основи на радиоелектрониката/електрониката и в областите на микропроцесорната техника, комуникационните технологии, газови разряди и физика на плазмата, обработка на данни, микровълнова техника и др. Един от главните приоритети на катедра РФЕ е непрекъснатото обновяване на курсовете и поддържането на практикумите към тях на високо съвременно ниво.

От учебната 2009/2010 година във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ е въведена новата специалност Комуникации и физична електроника, за която катедра РФЕ отговаря организационно и методически. През 2018 г. тази специалност е акредитирана в направление „Технически науки“. Катедра РФЕ предлага атрактивен за студентите-бакалаври списъкът от избираеми курсове, които катедрата предлага през третата и четвъртата години на обучение. Това са курсове в областта на физичната електроника, физиката на плазмата, вакуумната техника и технологии, телекомуникациите, обработката на сигнали, и др.

В магистърската степен на обучение катедрата отговаря за 4 магистърски програми:

Безжични мрежи и устройства (ръководител на програмата доц. д-р Станимир Колев);

Плазмени технологии и термоядрен синтез (ръководител на програмата доц. д-р Живко Кисьовски)

Комуникации и физична електроника (ръководител на програмата доц. д-р Живко Кисьовски);

Аерокосмическо инженерство и комуникации (ръководител на програмата доц. д-р Пламен Данков);

Катедра РФЕ има значителен опит в обучението на докторанти. Досега в катедрата са защитили докторска степен повече от 30 докторанта, които понастоящем имат успешна реализация като изследователи у нас и в чужбина.

Научно-изследователската дейност на катедра Радиофизика и електроника е главно в областта на:

Физиката на плазмата: задълбоченото изучаване на физичните процеси в плазмата дава възможност за разработка на технологии на бъдещето – наноелектроника и наноструктури, управляем термоядрен синтез и устойчиви материали.

Микровълновата физика и техника: натрупаният значителен опит в микровълновите измервания, проектирането на феритни устройства, антени и антенни решетки, е основа за разработки и изследвания в областта на мобилните и сателитни комуникации.

Електрониката: обработка на сигнали, включително проектиране и оптимизация на мрежови технологии за работа със сигнали, изискващи приоритетна обработка, сензори, радиоелектронни методи и прибори в медицината.

Научно-изследователската работа в катедрата се осъществява и с активно международно сътрудничество и се финансирана от различни източници като Националния фонд „Научни изследвания“ при МОН и Фонд „Научни изследвания“ при Софийски университет „Св. Климент Охридски“, европейски програми и др.