Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Катедри / Физика на кондензираната материя и микроелектроника

   

с присъединена Лаборатория по физика и техника на полупроводниците

Ръководител доц. д-р Веселин Дончев
каб.: Б303
тел.: (02) 8161 701
e-mail: vtd@phys.uni-sofia.bg
web: лична страница

 

За катедрата ↓ Състав

Уеб сайт на катедрата

стар сайт на ФКМ
стар сайт на катедра ФТТМЕ
стар сайт на катедра ФПП

 

ЗА КАТЕДРАТА

Кондензираното състояние е най-разпространеното състояние на материята на Земята. Всичко освен въздуха е кондензирана материя – земната кора и по-дълбоките слоеве до центъра на Земята, водата и другите течности, металите, полупроводниците, полимерите, дори биологичните структури, от които е съставено всичко живо.

Катедрата по "Физика на Кондензираната Материя и Микроелектроника“ е наследник на най-старата катедра по "Експериментална физика" във Физическия факултет на Софийския университет. В нея се провежда обучение на студентите от Физическия факултет по основния курс по Обща физика – oт I до IV част, а също по Физика на кондензираната материя, Програмиране и изчислителна физика, Информационни технологии, Твърдотелна електроника, Физика на вълновите процеси, Практическа физика и редица специализирани курсове. Средно годишно се обучават около 200 студенти редовно и задочно обучение от всички специалности на Физическия факултет.

Катедрата отговаря за бакалавърската специалност „Инженерна физика“ и същевременно ръководи обучението в Магистърска програма: „Микроелектроника и информационни технологии“.

В преподаването на учебния материал все повече навлизат съвременни методи, които целят да засилят интереса на студентите към съответната дисциплина и доведат до по-висока успеваемост. Такива са, например, електронни (линкове, слайдове, видео) материали в подкрепа на изучаваното явление, задаване на индивидуални и/или групови проекти, тематични дискусии в часовете, решаване на казуси, предоставяне на допълнителни материали за самоподготовка, засилване ролята на текущия контрол за увеличаване на успеваемост в крайната оценка и др.

Научноизследователската дейност е насочена към една широка и с важно практическо приложение област – физическото материалознание, в която се засягат теоретични и експериментални аспекти на строежа и свойствата на различни материали, структури и прибори, както и безразрушителни методи за контрол и характеризиране. Изследванията включват широк спектър от материали от твърдотелната и меката кондензирана материя с различни експериментални методи, сред които няколко вида спектроскопии, магнитни методи, рентгеноструктурен анализ и фотоволтаични методи. Основно внимание се обръща на новите материали – тънки слоеве, полимерни и композитни материали, квантово-размерни полупроводникови структури, наноматериали. За разширяване обхвата на физичните изследвания е застъпен и методът на компютърното моделиране.

Нашите цели са

  • да обясним как е устроен заобикалящият ни свят, задоволявайки човешкото любопитството;
  • да се приложат постигнатите знания за промяна на материалите, електрониката, оптиката, комуникациите, компютрите, въобще целия бит и техника.

В организационно отношение се оптимизира дейността, засилват се прозрачността и синхронът между групите в катедрата. Полагат се усилия за все по-пълното интегриране на младите колеги, назначени в последните години.

Катедрата остава отворена за взаимодействие с другите катедри от Физическия факултет по учебни въпроси, както и за участие в общи научни проекти.

 

СЪСТАВ

проф. дфзн Стоян Русев
каб.: Б219, А202
тел.: (02) 8161 460, 824
e-mail: scr@phys.uni-sofia.bg
web: лична страница

проф. дфзн Мирослав Абрашев
каб.: Б322
тел.: (02) 8161 816
e-mail: mvabr@phys.uni-sofia.bg
web: лична страница

доц. дфзн Цветан Велинов
каб.: Б346
тел.: (02) 8161 727
e-mail: tvel@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Руслан Бездушний
каб.: Б217, А124
тел.: (02) 8161 620, 8161 801
e-mail: rb@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Милена Георгиева
каб.: Б237
тел.: (02) 8161 703
e-mail: mgeorgieva@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Виктор Атанасов
каб.: Б315
тел.: (02) 8161 847
e-mail: vatanaso@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Гичка Цуцуманова
каб.: А202, A204
тел.: (02) 8161 824, 8161 874
e-mail: ggt@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Катерина Стоичкова
каб.: Б317
тел.: (02) 8161 459
e-mail: katys@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Петър Георгиев
каб.: Б207
тел.: -
e-mail: pageorgiev@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Светослав Иванов
каб.: Б204 / В40
тел.: -
e-mail: svetivanov@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Кирил Кирилов
каб.: А206
тел.: (02) 8161 823
e-mail: kirilowk@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Йордан Кърмаков
каб.: Б218
тел.: (02) 8161 458
e-mail: karmakov@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Димитър Цанков
каб.: Б239
тел.: (02) 8161 877
e-mail: d.tzankov@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Андреана Андреева
каб.: А218
тел.: (02) 8161 832
e-mail: andreana@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Нено Тодоров
каб.: Б204
e-mail: neno@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Николай Зографов
каб.: А218
тел.: (02) 8161 832
e-mail: zoggy@phys.uni-sofia.bg

ас. Атанас Цонев
каб.: Б215
тел.: (02) 8161 485
e-mail: a_tzonev@phys.uni-sofia.bg

ас. Антон Зяпков
каб.: А204
тел.: (02) 8161 874
e-mail: azjapkov@uni-sofia.bg

ас. Калоян Генков
каб.: А204
тел.: (02) 8161 874
e-mail: kgenkov@uni-sofia.bg

ст. преп. Митко Ванков
каб.: А217
тел.: (02) 8161 720
e-mail: vankov@phys.uni-sofia.bg

физик Емилия Монова
каб.: А222
тел.: (02) 8161 857
e-mail: monova@phys.uni-sofia.bg

физик Петя Петрова
каб.: A312
тел.: (02) 8161 840
e-mail: petia.petrova@phys.uni-sofia.bg

физик Иглика Асенова
лаб.: А206, Б222
тел.: (02) 8161 823, 458
e-mail: iasenova@phys.uni-sofia.bg

физик Галя Русева
лаб. А202
тел.: (02) 8161 824
e-mail: gbr@phys.uni-sofia.bg

инженер Веселин Балтов
каб.: A312
тел.: (02) 8161 840
e-mail: baltov@phys.uni-sofia.bg

електротехник Михаил Бисеров
каб.: A302
тел.: (02) 8161 842
e-mail: biserov@phys.uni-sofia.bg

оптик Тони Божилов
каб.: A122
тел.: (02) 8161 771
e-mail: tonibo@phys.uni-sofia.bg

техн. изп. Наталия Каракашева
каб.: Б304
тел.: (02) 8161 711
e-mail: nataly@phys.uni-sofia.bg

техн. изп. Евелина Ненова
каб.: Б211
тел.: (02) 8161 855
e-mail: evelina@phys.uni-sofia.bg

техник Димитър Стоичков
каб.: Б312
тел.: (02) 8161 473

 

 

Контакти с бивши членове на катедрата