Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Катедри / Атомна физика

   

с присъединена катедра Ядрена техника и ядрена енергетика

 

Ръководител доц. д-р Красимир Митев
каб.: В10
тел.: (02) 8161 292, 837; 868 70 09
e-mail: kmitev@phys.uni-sofia.bg

 

 

Състав ↓ За катедрата Уеб сайт

 

СЪСТАВ

Проф. дфзн Георги Райновски
каб.: В25
тел.: (02) 8161 828
e-mail: rig@phys.uni-sofia.bg

Проф. дфзн Добромир Пресиянов
каб.: В10
тел.: (02) 8161 268, 868 70 09
e-mail: pressyan@phys.uni-sofia.bg

Проф. дфзн Венцислав Русанов
каб.: В34
тел.: (02) 8161 796
e-mail: rusanov@phys.uni-sofia.bg

Доц. д-р Илко Русинов
каб.: В26
тел.: (02) 8161 239
e-mail: irusinov@phys.uni-sofia.bg

Доц. д-р Калин Гладнишки
каб.: А316
тел.: (02) 8161 834
e-mail: kag@phys.uni-sofia.bg

Доц. д-р Борислав Павлов
каб.: В30
тел.: (02) 8161 360
e-mail: pavlov@phys.uni-sofia.bg

Доц. д-р Венелин Кожухаров
каб.: В36
тел. (02) 8161 410
e-mail: venelin@phys.uni-sofia.bg

Доц. д-р Мариан Богомилов
каб.: В49
тел: (02) 8161 409
e-mail: marian@phys.uni-sofia.bg

Доц. д-р Пейчо Петков
каб.: В30
тел.: (02) 8161 360,410
e-mail: peicho@phys.uni-sofia.bg

Доц. д-р Страхил Георгиев
каб.: В10
тел: (02) 8161 292, 837; 868 70 09
e-mail: strahilg@phys.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Галина Ванкова-Кирилова
каб.: В49
тел: (02) 8161 850
e-mail: galia@phys.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Диана Кочева
каб.: A316, В27
тел.: (02) 8161 834, 829
e-mail: dkocheva@phys.uni-sofia.bg

Ас. д-р Момчил Найденов
каб.: сграда Б, ет.5, стая 7
тел.: (02) 8161 731

Физик д-р Георги Георгиев
каб.: В23
e-mail: georgirg@phys.uni-sofia.bg

Физик Васил Гурев
каб.: А314
тел.: (02) 8161 359
e-mail: gourev@phys.uni-sofia.bg

Инж.хим. Петко Узунов
каб.: В10
тел: (02) 8161 268, 868 70 09
e-mail: uzunov@phys.uni-sofia.bg

Физик Татяна Младенова
каб.: В24
тел.: (02) 8161 264
e-mail: tatiana@phys.uni-sofia.bg

Физик Чавдар Дуцов
каб.: В10
тел.: (02) 8161 837
e-mail: ch.dutsov@phys.uni-sofia.bg

Физик Симона Илиева
каб.: В49
тел.: (02) 8161 409
e-mail: silieva@phys.uni-sofia.bg

Физик Антон Петров
каб.: В30
тел.: (02) 8161 360

Физик Васил Вергилов
каб.: В49
тел.: (02) 8161 850

 

Контакти с бивши членове на катедрата

 

ЗА КАТЕДРАТА

Катедрата отговаря за воденето на общофакултетските курсове по

 • Атомна физика и взаимодействие на йонизиращите лъчения с веществото
 • Физика на атомното ядро и елементарните частици

както и на практикумите по

 • Атомна физика и взаимодействие на йонизиращите лъчения с веществото
 • Физика на атомното ядро и елементарните частици

Тези курсове и практикуми са част от обучението по Обща физика на студентите-бакалаври от всички специалности на Физическия факултет.

Заедно с това катедрата предлага специализиращи курсове на бакалавърско и магистърско ниво по физика на елементарните частици, експериментална ядрена физика, структура на атомното ядро и ядрена спектроскопия, дозиметрия, лъчезащита и радиоекология, приложение на Монте Карло методи за изследване свойствата на моделни физични системи в различни области на физиката, ядрена електроника, Мьосбауерова спекроскопия, биофизика и медицинска физика.

Kурсовете за бакалаври могат да бъдат групирани в няколко бакалавърски "пътечки" за специализиращо образование:

 • Ядрена физика;
 • Физика на елементарните частици;
 • Дозиметрия и лъчезащита;
 • Изчислителна физика;
 • Медицинска физика

Катедрата води обучението в магистърската програма по

 • Физика на ядрото и елементарните частици,

осигурява голяма част от обучението в магистърската програма по

 • Медицинска физика,

като участва и в други програми.