Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Публична администрация / Оценка на политики и оценка на въздействие

   

Пълна информация за приема на магистри във Философски факултет можете да намерите на http://ma.su-phls.info/

 

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: гл. ас. д-р Елена Калфова
тел.: (+359) 2 971 51 84; ел. поща: elena_kalfova@phls.uni-sofia.bg
Координатор: Анна Иванова
ел. поща: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg

 • Смятате, че уменията за оценка на въздействието са важни за вашата кариера?
 • Амбициозни сте и искате да заемете ръководна длъжност в държавната администрация?
 • Искате да се запишете в магистърска програма, в която наученото да може да се приложи веднага на практика?

Ако отговорът на горните въпроси е „Да“, то вашето място е в магистърска програма “Оценка на политики и оценка на въздействие“
Оценката на въздействието подобрява процеса на публично управление и повишава ефективността на публичните власти.
В България е задължителна от 2016 г.
Комплексният характер на придобитите знания и умения позволява широка сфера на реализация на завършилите студенти. Те могат да работят:

 

 • във всички сфери и нива на публичната администрация като държавни служители;
 • да осъществят успешна кариера в неправителствения сектор;
 • да се реализират в сферата на консултантските услуги.

 

Завършилите програмата са абсолютно подготвени да направят оценка на въздействие на реален проект или политики.
Усвояват се конкретни стъпки и инструменти, които могат непосредствено да бъдат приложени в практиката.
Преподавателите са професионалисти от СУ и Института по публична администрация с голям опит в изработването на оценки на въздействието за международни организации като Световната банка, ООН, ПРООН и др. Осигурена е директна връзка между обучение и практическия опит на служителите от държавната администрация.
Описание
Целта на Магистърска програма „Оценка на политики и оценка на въздействие“ е да помогне на настоящи и бъдещи професионалисти в областта на публичното управление да развият аналитични и изследователски умения за оценка на политики, програми, проекти и изработване на управленски решения. Тя подготвя специалисти със задълбочени познания за извършване на качествени оценка на политики, програми, проекти, стратегически документи, изработване на оценка на въздействието на законодателството и на други регулаторни и нерегулаторни инструменти.
Предимства на програмата:

 

 • Програмата подготвя обучаващите се с необходимите умения за заемане на ръководна длъжност в сферата на публичното управление;
 • Програмата е с подчертана практическа насоченост. Усвояват се конкретни умения, които веднага могат да бъдат приложени в практиката;
 • Завършилите програмата са абсолютно подготвени да участват в изработването на оценки на политики и оценка на въздействие, които са задължителен елемент от механизма за вземане на решения в публични я сектор;
 • Всички преподаватели в програмата са както водещи изследователи, така и притежават значителен практически опит;
 • Участието на преподаватели от Института по публична администрация осигурява директна връзка между обучение и практическия опит на служителите от държавната администрация;
 • Завършилите магистърска програма „Оценка на политики и оценка на въздействие“ имат много възможности за професионална реализация: във всички сфери и нива на публичната администрация;
 • да осъществят успешна кариера в неправителствения сектор;
 • да се реализират в сферата на консултантските услуги

 

Условия за прием:
1. Програмата е предназначена за завършили най-малко бакалавърска степен по която и да е специалност от Единния регистър на специалностите;
2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над добър;
3. С кандидатите за места по държавна субсидия се провежда събеседване по приложен кръг от теми. Представянето на кандидатите се оценява по шестобалната система.
4. С кандидатите само за места срещу заплащане – приемът се извършва по документи.
Балообразуване и класиране:
За кандидатите за места държавна поръчка – балът се образува като средна оценка от събеседването и среден успех от семестриалните и държавните изпити.
За кандидатите за места срещу заплащане – балът се образува от средната оценка от семестриалните и държавните изпити. Те не се явяват на събеседване.
При равен успех предимство имат кандидатите от Софийския университет и владеещите английски език, като равнището на владеене се удостоверява с документ.
Занятията се провеждат в делничните дни след 17 ч. и/или в събота и неделя.
Програма за събеседване за Магистърските програми към специалност „Публична администрация“:
1. Проблеми на реформата в публичната администрация в България;
2. Политика и администрация.
3. Членството на България в ЕС и влиянието му за развитието на публичната администрация;
5. Мотиви за кандидатстване в магистърска програма по Публична администрация;
6. Очаквания от магистърската програма по Публична администрация;
7. Професионален опит на кандидата;
8. Основни квалификации на кандидатите;
9. Реализация на „магистъра по публична администрация“;
10. Лични планове за професионална кариера.
Критерии за оценка: знания; информираност; аналитичност; иновативност; комуникативни умения; съответствие между житейски планове и възможности за постигането им в сферата на Публичната администрация; ясна представа за кариерата в сферата на Публичната администрация; съответствие между очакванията и това, което предлагат Магистърските програми по Публична администрация; способност за самооценка на компетенциите на кандидата.

 

Препоръчителни материали за подготовка:

 

 • Материали относно нормативната уредба на българската администрация (Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Закон за нормативните актове и др.)
 • Материали относно стратегическото целеполагане в областта на публичната администрация (Оперативна програма „Добро управление”, Стратегия за развитие на българската администрация 2014-2020 г. и др.)

 

Още за програмата

 

Учебен план за МП “Оценка на политики и оценка на въздействие“

 

Квалификационна характеристика за МП „Оценка на политики и оценка на въздействие“
Съдържание на учебните програми:

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ ЗАД./ИЗБ. СЕМ. КР.
Разработване на стратегии З 1 3
Регулаторна политика и регулаторна реформа З 1 3
Основни на оценка на въздействието З 1 3
Емпирични методи в оценката на въздействието З 1 3
Публичен интерес З 1 3
Съвременни методи за оценка на въздействието З 2 3
Социална оценка на въздействието 3 2 3
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗАД./ИЗБ. СЕМ. КР.
Предварителна и последваща оценка на въздействието И 1 3
Анализ и визуализация на данни И 1 3
Обществени консултации със заинтересованите страни И 1 3
Анализ на политики И 1 3
История на държавното регулиране И 1 3
Оценка на съответствието със законодателството на ЕС И 1 3
Публична дипломация и оценка на въздействието на инициативи И 2 3
Оценка на въздействието при устройственото планиране върху околната среда И 2 3
Оценка при трансфер на политики И 2 3
Оценка на въздействието на административните реформи И 2 3
Методи за оценка на кариерното развитие И 2 3