Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Дати на държавни изпити и защити на дипломни работи във ФФ

   
  • СПЕЦИАЛНОСТ ФИЛОСОФИЯ

ОКС Бакалавър

Катедра "Логика, етика, естетика"

Изпитът ще се проведе на 26.06.2017 г. от 11.30 ч. в 518 каб., блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125 – ЛОГИКА

Изпитът ще се проведе на 30.06.2017 г. от 10.00 ч. в 51 каб., Ректорат – ЕТИКА

Катедра "История на философията"

Писмен държавен изпит - 26.06.2017г. от 9,00 часа в зала 63, Ректорат

Устен държавен изпит - 03.07.2017г. от 9,00 часа в зала 52 – Ректорат

Защита на дипломна работа - 03.07.2017г. от 13,00 ч. в зала 63, Ректорат.

Катедра "Философия"

Писмени държавен изпит - 26.06.2017 г. от 9,00 часа в зала 63, Ректорат

Устен държавен изпит – 03.07.2017 г. от 09,00 часа в зала 63 – Ректорат

 

МП „ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА“

Защитата ще се проведе на 10.07.2017 г. от 10.00 часа в 63 кабинет, сграда Ректорат.

 

МП „ИНТЕГРАТИВНА БИОЕТИКА“

Защитата ще се проведе на 30.06.2017 г. от 11.00 часа в 63 кабинет, сграда Ректорат.

 

МП „РЕТОРИКА“

Защитата ще се проведе на 10.07.2017 г. от 10.00 часа в зала 130 на блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 

МП „ФИЛОСОФИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“

Защитата ще се проведе на 04.07.2017 г. от 10.00 часа в зала „Яйцето“ на блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 

МП „ФИЛОСОФИЯ“

Защитата на магистърски тези ще се проведе на 07.07.2017 г. от 10.00 ч в каб. 51, Ректорат.

 

МП „ФИЛОСОФСКА АНТРОПОЛОГИЯ“

Защитата ще се проведе на 10.07.2017 г. от 13.00 часа в 68 кабинет, сграда Ректорат.

 

МП „ГЛОБАЛИСТИКА“

Защитата ще се проведе на 03.07.2017 г. от 15.00 часа в 54 кабинет, сграда Ректорат.

 

МП „ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ЕЗИКА“

Защитата ще се проведе на 05.07.2017 г. от 15.00 часа в каб. 51, Ректорат.

 

  • СПЕЦИАЛНОСТ КУЛТУРОЛОГИЯ

ОКС Бакалавър

Писмен държавен изпит - 26.06.2017г. от 9,30 часа в зала 410, блок 1, бул. „Цариградски шосе“ 125

Устен държавен изпит - 03.07.2017г. от 9,00 часа в зала 410, блок 1, бул. „Цариградско шосе“ 125

Защити на дипломни работи - 03.07.2017г. от 9,00 часа в зала 410, блок 1, бул. „Цариградско шосе“ 125

 

МП „МЕНИДЖМЪНТ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”

МП „КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ”

Защитите ще се проведат на 06.07.2017г. от 09,30 ч. в каб.410, блок 1, бул. „Цариградско шосе“ №125.

 

  • СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ

ОКС Бакалавър

Изпитът ще се проведе на 26.06.2017г.. от 9,00 ч. в 65 аудитория, Ректорат

 

МП „КЛИНИЧНА И КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ“

Защитата на магистърски тези и дипломни работи по СДК ще се проведе на 04.07.2017 г. от 10.00 ч. в каб. 61, Ректорат.

 

МП „ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА И УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ“

Защитата на магистърски тези ще се проведе на 03.07.2017 г. от 10.00 ч в каб. 49, Ректорат.

 

МП „ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ” (редовно и задочно обучение), МП „ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА“

Защитата на магистърски тези ще се проведе на:

- за МП ТОП, задочно обучение – на 03.07.2017 г. от 09.00 ч. в каб. 202, за МП ТОП, задочно обучение, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

- за МП ТОП, редовно обучение – на 04.07.2017 г. от 09.00 ч. в каб. 202, за МП ТОП, задочно обучение, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

- За МП ОПКО – на 05.07.2017г. от 09.00 ч. в каб. 202, за МП ТОП, задочно обучение, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 

МП „ОБЩА ПСИХОЛОГИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“

Защитата на магистърски тези ще се проведе на 29.06.2017 г. от 14.00 ч. в каб.61, Ректорат.

 

  • СПЕЦИАЛНОСТ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

ОКС Бакалавър

Писмен държавен изпит - 06.07.2017г. от 9,00 часа в зала 53, блок 1, бул. „Цариградски шосе“ 125

Устен държавен изпит - 10.07.2017г. от 9,00 часа в зала 423, блок 1, бул. „Цариградски шосе“ 125

Защити на дипломни работи - 11.07.2017г. от 9,00 часа в ауд. 45, блок 1, бул. „Цариградско шосе“ 125

ОКС Магистър (МА "Библиотечно-информационни технологии", МА "Библиотечно-информационни науки и културна политика", МА "Управление на електронно съдържание", МА "История на книгата и четенето")

Защити на дипломни работи - 11.07.2017г. от 9,00 часа в ауд. 45, блок 1, бул. „Цариградско шосе“ 125

 

  • СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ

ОКС Бакалавър

Държавен изпит - 26.06.2017г. от 9,00 часа в зала 408, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125

Защити на дипломни работи - 03.07.2017г. от 9,30 часа в зала 408, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125

 

МП „ПОЛИТИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ”

МП „ГРАДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

МП „КУЛТУРА И ОБЩЕСТВО – НОВИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПОДХОДИ“

Защитата ще се проведе на 07.07.2017г. от 10,00 ч. в 411 зала, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 

МП „ТРУДОВИ ПАЗАРИ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Писменият изпит (тест) ще се проведе на 30.06.2017 от 9,00 ч. в зала 530, от 10,15ч. до 13,15 ч. – решаване на казус в зала 408, блок 4, а защитата на магистърски тези - от 9,30 ч. в зала 423 на блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 

  • СПЕЦИАЛНОСТ ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКС Бакалавър

Писмен държавен изпит - 26.06.2017г. от 10,00 часа в зала 500, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125

Устен държавен изпит - 03.07.2017г. от 10,00 часа в зала 500, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125

 

МП „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

МП „ПУБЛИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ И ПОЛИКИТИ“

МП „ЕВРОПЕЙСКА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Защитите ще се проведат на 03.07.2017 г. от 10.00 ч., 113 стая – 1-ва комисия; 109 стая – 2-ра комисия, блок 4 бул. „Цариградско шосе“125.

 

  • СПЕЦИАЛНОСТ ПОЛИТОЛОГИЯ

ОКС Бакалавър

Писмен държавен изпит - 26.06.2017г. от 9,30 часа в зали 300 и 305, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125

Устен държавен изпит - 03.07.2017г. от 9,30 часа в зали 300 и 305, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125

 

МП „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА“

МП „ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ“

МП „ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСУЛТИРАНЕ“

Защитата на магистърски тези ще се проведе на 08.07.2017 г. от 10.00 ч. в каб. 305, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 

  • СПЕЦИАЛНОСТ ЕВРОПЕИСТИКА

ОКС Бакалавър

Писмен държавен изпит - 24.07.2017г. от 9,00 часа в зала 200, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125

Устен държавен изпит - 31.07.2017г. от 12,00 часа в зала 402, блок 2, бул. „Цариградско шосе“ 125

 

МП „Е-ЕВРОПА“

Защитата ще се състои на 14.07.2017 г. / петък / от 09.30 ч. в каб. 402 на бул. Цариградско шосе, № 125, бл. 2.

 

МП „ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ДИПЛОМАЦИЯ НА ЕС“

Защитата ще се състои на 05.07.2017 г. от 13.30 ч. в компютърна зала „Яицето“, блок 4 на бул. Цариградско шосе, № 125.

 

МП „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ“

Защитата ще се състои на 05.07.2017 г. от 13.30 ч. в компютърна зала „Яицето“, блок 4 на бул. Цариградско шосе, № 125.