Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Дати на държавни изпити и защити на дипломни работи във ФФ

   

Специалност Философия

 • катедра Философия

Писменият държавен изпит на 24.06.2019г. от 9.00.часа в зала 63, Ректорат.

Устният държавен изпит ще се проведе на 01.07.2019г. от 10 часа в зала 63, Ректорат.

Защитите на дипломни работи да се проведат на 02.07.2019г. от 10,00 ч. в зала 63, Ректорат.

 • катедра „История на философията“

Писменият държавен изпит на 24.06.2019 г. от 9.00 ч. в 41 аудитория, Ректорат, а устният държавен изпит – на 1.07.2019 г. от 10.00 ч. в зала 63, Ректорат.

 • катедра „История на философията“

Защитите на дипломни работи на 01.07.2019г. от 14.00 ч. в зала 63, Ректорат.

 • катедра „Логика, етика и естетика“
  • Етика.- Защитите на бакалавърски тези на 28.06.2019г. от 9,30 ч. в каб. 68, Ректорат.
  • Естетика - Защитите на бакалавърски тези на 28.06.2019г. от 10,30 ч. в каб. 51, Ректорат.
  • Логика - Защитите на бакалавърски тези на 27.06.2019г. от 11,00 ч. в каб. 50, Ректорат.
  • Етика - Защитите на бакалавърски тези на 26.06.2019г. от 13,00 ч. в каб. 63, Ректорат.

МП „ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА“

Защитата да се проведе на 08.07.2019 г. от 12.00 часа в 54 кабинет, сграда Ректорат.

МП „ВИРТУАЛНА КУЛТУРА”

Защитата да се проведе на 12.07.2019 г. от 10.00 часа в 41 кабинет, сграда Ректорат.

МП „ФИЛОСОФИЯ“

Защитата да се проведе на 13.07.2019 г. от 11.00 часа в 51 кабинет, сграда Ректорат.

МП „ФИЛОСОФИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“

Защитата да се проведе на 26.06.2019 г. от 12.00 часа в каб. 52, Ректорат.

МП „ФИЛОСОФИЯ ЗА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА“

Защитите да се проведат на 09.07.2019г. от 11.00 ч. в зала 63, Ректорат

МП „ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ЕЗИКА“

Защитите да се проведат на 08.07.2019г. от 10.00 ч. в зала 51, Ректорат

 • Катедра "Реторика"

МП „РЕТОРИКА“

Защитата да се проведе на 05.07.2019 г. от 10.00 часа в зала 130 на блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 

 • Катедра "История и теория на културата"

За бакалаври специалност "Културология"
24 юни /понеделник/ 2019 година държавен изпит – писмен, 9.30 часа 410 аудитория, бул.“ Цариградско шосе“ , №125, бл. 1.
1 юли /понеделник / 2019г. защита на дипломни работи, 9.30 часа 410 аудитория, бул. „Цариградско шосе“, №125, бл. 1.

За магистри: Изкуства и съвременност, История на жените и половете МАТИЛДА, Културна антропология /випуск преди 2018г./ МСКН /випуск преди 2018г./
26 юни /сряда/ 2019г. 9.30 часа , 410 аудитория, бул. „Цариградско шосе“, №125, бл. 1.

 

 • Специалност Психология - бакалавър

24 ЮНИ 2019 г. - от 09:00 ч. до 13:00 ч. - з. 65, Ректорат

 • Специалност Психология - магистър

МП „ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ“ - редовно обучение

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 05 юли 2019 г., (петък), з.202, бл.4, от 09:00 - 17:00 ч.

МП „ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ“ - задочно обучение

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 04 юли 2019 г., (четвъртък), з.202, бл.4, от 09:00 - 17:00 ч.

МП „ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА“

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 03 юли 2019 г., (сряда), з.202, бл.4, от 11:00 - 17:00 ч.

МП „ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ И КРОСКУЛТУРЕН МЕНИДЖМЪНТ“ (на английски език)

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 03 юли 2019 г., (сряда), з.202, бл.4, от 09:00 - 11:00 ч.

МП Обща психология на английски език

Защитата на магистърски тези да се проведе на 06.07.2019 г. от 13.00 ч. в каб.517, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

МП „ПСИХОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО“

Защитата на магистърски тези да се проведе на 10.07.2019 г. от 10.00 ч. в каб.63, Ректорат.

МП Клинична психология

Защитата на магистърски тези да се проведе на 15.07.2019 г. от 10.00 ч. в каб. 21, Ректорат

МП „ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА И УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ“

Защитата на магистърски тези да се проведе на 08.07.2019 г. от 10.00 ч в каб.49, Ректорат.

МП „СОЦИАЛНА И ЮРИДИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ“

Защитата на магистърски тези да се проведе на 08.07.2019 г. от 11.00 ч. в каб.55, Ректорат

 

 • Специалност Социология - бакалавър

Държавният изпит на 0 8.07.2019г. от 9,00 часа в зала 408, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

Защитите на бакалавърски тези на 09.07.2019г. от 9,30 ч. в аудитория 400, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

МП „ПОЛИТИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ”, МП „ГРАДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, МП „СОЦИОЛОГИЧЕСКА ДИАГНОСТИКА НА СЪВРЕМЕННОСТТА“:

Защитата да се проведе на 03.07.2019г. от 10,00 ч. в 411 зала, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

МП „ТРУДОВИ ПАЗАРИ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Писменият изпит (тест) да се проведе на 03.07.2019 от 9,00 ч. в зала 530, от 10,30ч. до 13,30 ч. – решаване на казус в зала 407, блок 4, а защитата на магистърски тези - от 9,30 ч. в зала 408 на блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 

 • Специалност Политология - бакалавър

Писменият държавен изпит на 24.06.2019г.от 10,00 часа в зала 300, ет.3, блок 4.

Устният държавен изпит на 01.07.2019г. от 10 часа в зала 300, ет.3, бл. 4, бул. „Цариградско шосе” 125.

Защитите на бакалавърски тези на 01.07.2019 г. от 10,00 ч. в зала 308, бл. 4, бул. „Цариградско шосе” 125.

МП „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА“, МП „ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ“ и МП „ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСУЛТИРАНЕ“

Защитите на магистърски тези да се проведат на 09.07.2019г. от 10,00 часа в зала 305 и в зала 308 в блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 

 • Специалност Публична администрация - бакалавър

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - 24.06.2019 г. от 10.00 ч., зала 500
УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - 01.07.2019 г. от 10.00 ч., зала 514

 • Магистърски програми „Публична администрация“ редовна и задочна форма на обучение, „Европейска публична администрация“, „Публичен мениджмънт и политики“, „Оценка на политики и оценка на въздействие“, Публична администрация на английски език - Защита на магистърски тези 01.07.2019 г. от 10.00 ч., в 109 и 113 кабинет
 • Специалност Библиотекознание, научна информация и културна политика - бакалавър

Писменият държавен изпит на 10.07.2019 г. от 9,00 часа в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет.ІV, ауд. 53.

Устният държавен изпит на 15.07. 2019 г. от 9,00 часа в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет.ІV, ауд. 423.

Защитите на дипломните работи ще се проведат 15.07.2019 г.от 9,00 часа в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет.ІV, ауд. 45

Специалност Библиотекознание, научна информация и културна политика ОКС „Магистър“

Защитите на магистърски тези ще се проведат на 15.07.2019 г.от 9,00 часа в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет.ІV, ауд. 45.

 

 • Специалност Европеистика - бакалавър

Писменият държавен изпит да се проведе на 22.07.2019г. от 9.00 часа в зала 200, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

Устният държавен изпит да се проведе на 29.07.2019г. от 10,00 часа в зала 402, блок 2, бул. „Цариградско шосе“ 125.

Конспект за държавен изпит на специалност Европеистика

МП „Е-ЕВРОПА“

Защитата ще се състои на 05.07.2019 г. от 10.00 ч. в каб. 402 на бул. Цариградско шосе, № 125, бл. 2.

МП „ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ДИПЛОМАЦИЯ НА ЕС“

Защитата ще се състои на 11.07.2019 г. от 10.00 ч. в зала 421, блок 4 на бул. Цариградско шосе, № 125.

МП „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ“

Защитата ще се състои на 11.07.2019 г. от 12.00 ч. в зала 421, блок 4 на бул. Цариградско шосе, № 125.

МП „ЕВРОПЕИСТИКА И СОЦИАЛНИ НАУКИ”

Защитата ще се състои на 05.07.2019 г. от 09.00 ч. в каб. 402, бул. Цариградско шосе, № 125, бл. 2.