Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Европеистика / Европейска интеграция и дипломация на ЕС

   

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: доц. д-р Румяна Коларова

тел.: 971 10 02, вътр. 335

е-mail: kolarova@phls.uni-sofia.bg

 

Програмата предлага специализирана подготовка в областта на европейската интеграция и дипломацията в ЕС, с фокус върху участието на ЕС в международни преговори и процеса на изработване на решения в ЕС. Чрез сътрудничество с Дипломатическия институт към МВнР и включване на практици с опит в дипломацията се гарантира обучение в умения за водене на преговори, работа с документи, подготовка и провеждане на публични прояви.

Програмата предлага специализирано чуждоезиково обучение по английски и френски език – усвояване на терминология свързана с европейските институции, международни отношения и дипломация, умения за публично говорене и водене на заседания и дискусии.

Програмата цели да обогати знанията и да създаде висока конкурентноспособност на практиците при реализирането и израстването им във всички европейски и национални институции, свързани с европейската интеграция и дипломация на ЕС.

 

Условия за прием:

1. Завършили бакалавърска степен и/или магистратура (всички специалности и професионални направления);

2. Изискване за успех (среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит) – над добър (4.00);

3. Ниво на владеене на английски отговарящо на B1 (според Общата европейска езикова рамка). Владеенето на втори език (френски, ниво А2-В1) е предимство;

4. Идеен проект (до една страница мотиви за участие в магистърската програма) и устен изпит.

Балообразуване:

Успех от следването (сумата от среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит делена на две) плюс успех от изпита – сумата от оценката (от 2 до 6) на идейния проект и оценката от устния изпит (от 2 до 6) делена на две.

Теми за събеседване

1. Дебати за бъдещето на Европейския съюз;

2. Разширяване на Европейския съюз – стратегии, критерии;

3. Институции на Европейския съюз;

4. Общите политики на Европейския съюз;

5. Европейско културно пространство;

6. История на европейската интеграция;

7. Външни отношения на ЕС;

8. Членство на България в ЕС;

9. Очаквания от магистърската програма по Европейска интеграция и дипломация на ЕС и лични планове за професионална кариера.

Критерии за оценка: информираност; иновативност; комуникативни умения; способност за оценка и самооценка на подготовката; съответствие между житейски планове и възможностите за постигането им в сферата на европейската интеграция.