Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Европеистика / Европейска интеграция и дипломация на ЕС

   

Пълна информация за приема на магистри във Философски факултет можете да намерите на http://ma.su-phls.info/

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. д-р Румяна Коларова
тел.: 971 10 02, вътр. 335
е-mail: kolarova@phls.uni-sofia.bg

Програмата предлага специализирана подготовка в областта на европейската интеграция и дипломацията в ЕС, с фокус върху участието на ЕС в международни преговори и процеса на изработване на решения в ЕС. Чрез сътрудничество с Дипломатическия институт към МВнР и включване на практици с опит в дипломацията се гарантира обучение в умения за водене на преговори, работа с документи, подготовка и провеждане на публични прояви.

Магистрите получават познания за процесите на водене на преговори и взимане на решения свързани с:

  • участието на ЕС в международни преговори и международни търговски преговори
  • общите политики и процеса на разширяване на ЕС
  • политическите процеси в европейските институции и европейските демокрации.

Програмата предлага специализирано чуждоезиково обучение по английски и френски език – усвояване на терминология свързана с европейските институции, международни отношения и дипломация, умения за публично говорене и водене на заседания и дискусии.

Магистърската програма обогатява знанията и създава системни практически умения, които гарантират висока конкурентна способност при реализирането и израстването на практици във всички европейски институции, както и в националните институции, свързани с европейската интеграция, работа с актове на ЕС в българската публична администрация, бизнес организациите и третия сектор в условията на членство в ЕС, участие в международни преговори и изработване на решения в ЕС, осъществяване на поети от България задължения като пълноправен член на ЕС (напр. ротационно председателство).

Като експерти във всички национални и международни институции и организации, свързани с европейската интеграция и ЕС. Могат да заемат изпълнителски и ръководни постове в държавната администрация, в публичния и частния сектор, изискващи компетентност в областта на евроинтеграцията, да бъдат консултанти или анализатори в медиите.

Условия за прием

За кандидатстващите държавна субсидия
1. Завършили бакалавърска степен и/или магистратура (всички специалности и професионални направления);
2. Изискване за успех (среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит) – над добър (4.00);
3. Добро ниво на владеене на английски език. Владеенето на втори език е предимство;
4. Мотивационно писмо (до една страница мотиви за участие в магистърската програма);
5. Устен изпит (събеседване с комисията).


За кандидатстващите платено обучение:
1. Завършили бакалавърска степен и/или магистратура (всички специалности и професионални направления);
2. Изискване за успех (среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит) – над Добър (4.00);
3. Добро ниво на владеене на английски език. Владеенето на втори език е предимство;
4. Мотивационно писмо (до една страница мотиви за участие в магистърската програма).

 

Балообразуване:

 

За държавна субсидия: Успех от следването (сумата от среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит делена на две), плюс удвоения успех от изпита, плюс сумата от оценката (от 2 до 6) на мотивационното писмо и сбора от всичко това се дели на 2

 

За платена форма: Успех от следването (сумата от среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит делена на две), плюс сумата от оценката (от 2 до 6) на мотивационното писмо.

 

Теми за събеседване:

 

1. Дебати за бъдещето на Европейския съюз;

 

2. Разширяване на Европейския съюз – стратегии, критерии;

 

3. Институции на Европейския съюз;

 

4. Общите политики на Европейския съюз;

 

5. Европейско културно пространство;

 

6. История на европейската интеграция;

 

7. Външни отношения на ЕС;

 

8. Членство на България в ЕС;

 

9. Очаквания от магистърската програма по Европейска интеграция и дипломация на ЕС и лични планове за професионална кариера.

 

Критерии за оценка: информираност; иновативност; комуникативни умения; способност за оценка и самооценка на подготовката; съответствие между житейски планове и възможностите за постигането им в сферата на европейската интеграция.