Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Библиотечно-информационни науки / История на книгата и четенето

   

Магистърска програма: История на книгата и четенето

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: задочна

Ръководител: проф. д-р Красимира Даскалова

тел.: 02 8704236

е-mail: daskalova@phls.uni-sofia.bg

В магистърска програма «История на книгата и четенето» се приемат студенти за обучение в задочна форма. Обучението е с продължителност два семестъра.

Кандидатите трябва да имат завършено висше образование (бакалавърска степен или магистърска, само ако курсът на обучение приключва директно с получаването на магистърска степен).

Кандидатите трябва да се явят на събеседване по предварително обявен въпросник.

Класирането се извършва въз основа на средния успех от дипломата и оценката от събеседването.

 

Обучението в магистърска програма „История на книгата и четенето“:

  • e ориентирана към всеки, който се интересува от миналото и настоящето на книжовната култура и издателския бизнес - от появата на кодекса до съвременните електронни издания; към историци, филолози, културолози, журналисти, но и към библиотекари, издатели, антиквари, изследователи, мениджъри на специални сбирки, музейни работници в областта на писменото културно наследство и инспектори по издирването на загубени културни паметници; библиофили;
  • се основава върху теориите за книжовната култура и историята на книгата, за да идентифицира идеологическите предизвикателства пред издателската дейност и начините, по които съвременните практики са формирани от различни социални, икономически и технологически развития в хода на историческото развитие на човечеството;
  • цели студентите да придобият знания за основните етапи в развитието на ръкописната и печатната традиция (българска и чужда, най-вече европейска, но също византийска, арабска, персийска, османотурска); за разпространението и рецепцията на текстове и тяхното въздействие върху различни исторически съществували и съвременни общества (дали книгите и текстовете изобщо предизвикват революции и социална промяна?);
  • цели формиране на технически умения за ефективно използване на съществуващата информационна – традиционна и електронна – инфраструктура, свързана с историята и съвременното състояние на книжовната култура;
  • цели формиране на критически способности за оценка на различни по характер информационни ресурси, свързани с изучаваната проблематика;

Обучението в магистърска програма „История на книгата и четенето“ се провежда съобразно съвременните национални и международни изисквания. Застъпени са няколко научни направления: история и теория на книгите и четенето; консервация и реставрация на културното книжовно наследсто; онлайн ресурси и електронни издания. Обучението е изградено на модулен принцип, като се цели баланс между знанията и уменията в изброените направления.

Студентите придобиват професионални компетентности: за научно-изследователска работа; за поддържане и развитие на дейности, свързани с книжовната култура; за прилагане на съвременни методи в различни сфери по създаването, опазването, разпространението и рецепцията на книгите като информационни продукти; за сътрудничество с различни културни институции, имащи за предмет книгите, четенето, повишаването на грамотността и образованието в българското общество в период на динамични технологични промени и предизвикателства пред книжовните медии в тяхната традиционна форма.

 

Завършилите магистри са подготвени за:

  • продължаване в по-горна научно-образователна степен (докторантска) в различни сфери на научното знание;
  • работа по систематизирането и оценката на книги и издания, съхранявани в различни културни институции – като държавни, общински и специални музеи и специалиирани библиотечни фондове (манастирски, църковни и пр.) - останали до настоящия момент (по различни причини) неизвестни и неизползвани;
  • работа в различни институции и организации с изследователски, производствени, брокерски или дистрибуторски функции, имащи за предмет книжовната култура;
  • документационни служби към издателства и редакции на средства за масова комуникация;
  • разпространение и търговия с книжовни ресурси.

 

Кандидатите се приемат въз основа на:

1. Дипломата си за завършена бакалавърска (или друга магистърска) степен (успех най-малко добър 4).

2. Мотивационно писмо (1-2 стр.), в което кандидатът обяснява интереса си към магистърската програма ИКЧ.

3. Събеседване с комисия от трима преподаватели в магистърската програма върху мотивацията за кандидатстване в програмата.