Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Росица Рангелова Болгурова, Философски факултет

Защитата ще се проведе онлайн в платформата Тиймс Щракнете тук, за да се присъедините към събранието

Публична защита на дисертационния труд на РОСИЦА РАНГЕЛОВА БОЛГУРОВА, редовна докторантка към катедра “История и теория на културата”, със заглавие “Празникът като реклама“. Дисертационният труд е в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма „Културология“ (Културна антропология).

Автореферат

Научно жури в състав:

Председател на научното жури – проф. д-р Райна Димитрова Гаврилова

Рецензии:

Автори на становища:

Публикувано на 14.05.2021 г. в 17.29 ч.