Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / Европеистика

   

 

Ръководител

 

Секретар

доц. д-р Николина Цветкова

ntsvetkova@phls.uni-sofia.bg

инспектор: Весела Кибарова
бул. Цариградско шосе 125, блок 4, ет. 1
стая 129
тел. 02/ 873 97 96

vkibarova@phls.uni-sofia.bg

   
Преподаватели Публикации
Бакалавърска степен Магистърски програми
Докторска степен Продължаващо обучение
Събития Разписи на занятията
Международни научни конференции на катедра Европеистика Студентски научни конференции на катедра Европеистика
Докторантски научни конференции на катедра Европеистика Стажове
Проекти Клуб Европеистика
Програма Еразъм+

 

Специалност „Европеистика“ е българският аналог на специалността European Studies, която през последните 50 години се утвърждава като една от най-престижните и перспективните в редица висши учебни заведения от цял свят. Създадената през учебната 1999/2000 г. интердисциплинарна специалност подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на европейската интеграция в широк общообразователен и практически аспект.​

Образованието по Европеистика в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ провежда последователно следните принципи, които са защитени чрез инструментите на съвременното висше образование:

  • интердисциплинност на базисната подготовка;
  • многообразие на образователните профили, което позволява гъвкавост и индивидуализация на академичното развитие на студентите;
  • отворен характер на учебното съдържание и поддържане на учебния план и отделните програми и курсове в съответствие с динамиката на предмета;
  • прилагане на нови образователни подходи, въвеждане на интерактивни и интернет-базирани методи;
  • широко въвеждане на практически подходи и умения за самостоятелно решаване на реални проблеми.