Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Радослава Николаева Колева, Факултет по славянски филологии

Зала 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Езиковият образ на престъпността в българския и полския език за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология –Български език. Свободен докторант към Катедрата по български език.

 

Научен ръководител: доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова

Председател на научното жури: проф. д-р Петя Осенова – ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: