Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Магистърски програми

   

Прием в магистърски програми за учебната 2016/2017 г.

 

Подаване на документи

6 юни – 11 септември 2016 г.

(в Деканата на ФСлФ, каб. 230)

 

Приемни изпити

12 - 13 септември

Първо класиране: 15 септември 2016 г.

 

Необходими документи:

1. Молба по образец.

2. Документ за самоличност.

3. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование.

4. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.

 

За повече информация: каб. 230, Централна сграда на СУ “Св. Климент Охридски”,

тел. (02) 9308 389, 987 10 68

 

Факултетът по славянски филологии предлага 14 магистърски програми, даващи допълнителна професионална квалификация на завършилите бакалавърска или магистърска степен в професионално направление “Филология”.

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: държавна поръчка и платено обучение

 

Магистърски програми за филолози:

Лингвистика - езикова система и речеви практики

Програмата задълбочава и разширява знанията и уменията на студентите в езиковедската област. В центъра на вниманието е поставен езикът като функция по предаването на значение – основа на всяко човешко познание и комуникация. Отделните лекционни курсове са насочени както към съвременните лингвистични теории, така и към теоретично осмислените обобщения на развойните тенденции на българския език. Включен е и практически курс по редактиране и коригиране на различни типове текст.

Литературознание

Програмата отговаря на нарастващата социална и академична потребност от изграждането на специалисти, способни да мислят литературата в широк културен контекст. Отделните курсове са фокусирани върху връзките между литература и идеологии, литература и идентичност, литература и други изкуства, литература и медии. Предлага се и богат набор от курсове, запознаващи студентите със съвременната западноевропейска и световна литература.Тя дава важна допълнителна квалификация на придобилите учителска правоспособност бакалаври-филолози, както и знания и умения, нужни при работа в книгоиздаването и специализираните издания за култура, културната журналистика, неправителствените организации и др.

Преводач-редактор

Интердисциплинарна програма, предназначена за допълнителна практическа и теоретична квалификация на бъдещи специалисти по чужди езици, които ще участват активно в съвременната междуезикова, интеркултурна комуникация.
Завършилите програмата програмата получават диплома за преводач-редактор по съответния език (английски, френски, немски, испански, португалски, италиански, гръцки, руски и други). Програмата предлага обучение на магистрите по няколко езика едновременно, както и активно взаимодействие с европейските преводачески звена.

Литература, кино и визуална култура

Програмата е ориентирана към студенти с интерес към литературната наука, кинознанието, театрознанието, визуалните изкуства и медии. Тя въвежда в изключителна актуална за съвременната култура проблематика – взаимоотношенията между слово и образ. В теоретичен и исторически план се разглежда трансформацията на литературния текст във визуалните изкуства и най-вече киното. В програмата има курсове, запознаващи студентите с теорията на филмовото изкуство и киноезика, както и курсове, посветени на отделни жанрове в киното и другите визуални изкуства. Специално внимание се обръща на спецификата на литературната адаптация и филмовия превод.

Интерпретативна антропология

Програмата предлага един синтез на науките за човека. Центърът на вниманието е насочен към процеса на производство и възприемане на текстове като основен елемент от изграждането на символните светове, с които човекът се полага в социалната среда. Осветляват се връзките между човек и природа, човек и социална среда, човек и литература. Разглеждат се отношенията център-периферия, локално и глобално, проблемите на другостта и индентификацията.

Литературата - творческо писане

Програмата е ориентирана към студенти с подчертан интерес към художественото творчество и критиката. В нея участват изтъкнати български творци, които въвеждат студентите в “работилницата” на творчеството и ги напътстват в усвояването на тайните на писателския “занаят”. Програмата разширява литературната култура и подготвя специалисти в полето на издателската индустрия, културната журналистика и изкуствата на писането.

Трансгранична българистика

Магистърската програма подготвя висококвалифицирани филолози българисти с интерес към преподаването на българистичните дисциплини в чуждоезиково обкръжение и към научното изследване на българския език като чужд или втори. Завършилите тази програма получават знания и умения, които им позволяват да се реализират като лектори по български език, литература и култура в чуждестранни университети; да преподават в училища и университети извън България, които обучават представители на българската диаспора; в български училища, където се обучават носители на друг майчин език; като специалисти по въпросите на чуждестранната българистика – в държавната администрация у нас, в посолства, консулства, културни интитути и други културно-просветни институции на РБългария извън страната ни и т.н.

Старобългаристика

Програмата е насочена към студенти с интереси в областта на старобългарската литература и култура, средновековното културно наследство, старобългарския език, работата с ръкописи и архивни фондове. Обучението има интердисциплинарен характер, като старобългарското книжовно наследство е използвано като подстъп към разбирането на културните и обществени процеси през Средновековието на Балканите и в славянския свят като цяло. Специален акцент се поставя върху взаимовръзките между средновековната българска и византийската култура.

Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката

Програмата е специализирана както в областта на компютърната лингвистика, така и в сферата на електронната обработка, анализ и публикация на текстовете. Тя разглежда въпросите на езиковата структура от гледна точка на съвременните компютърни технологии. Студентите получават професионална квалификация в основните направления на компютърните приложения в хуманитаристиката - обработката на естествения език, електронната публикация, проблемите, свързани с киберкултурата и нет-литературата.

Опазване на българското културно наследство

Програмата има комплексен характер, като включва задълбочаване на знанията от една страна по история на книжовния български език, история на изкуството, етнология и етнография, и от друга - по европейското и българското законодателство, свързано с опазването на културните артефакти, книжовни паметници и други преносими културни обекти. Програмата е с подчертано практически характер и цели да създаде у студентите умения да работят с образците на културното ни наследство – книжовни паметници, старопечатни книги и в по-широк аспект – икони, произведения на изкуството и етнографски образци.

Език и културно пространство (приложна лингвистика – български език като чужд)

Магистърската програма „Език и културно пространство (приложна лингвистика – български език като чужд)” предлага специализирана подготовка по български език посредством лингвистични, социални и културни дисциплини. Програмата е интердисциплинарна и цели осигуряване на теоретични и практически компетенции по език и култура, междукултурни различия и комуникация. Структурата и организацията на програмата е съобразена със стандартите на програми по приложна лингвистика от европейските страни.

Образованието по български език и литература в средното училище

Програмата е ориентирана към укрепване на професионалната филологическа и методическа компетентност на бакалаври по българска филология, специалисти по български език и литература и на преподаватели по български език и литература в средните училища. Студентите получават знания и умения, които позволяват реално подобряване на качеството на образователния процес в училище и на неговите резултати чрез използване на съвременни образователни технологии. Завършилите успешно магистърския курс могат да се реализират не само като учители, но и като автори и/или оценители на държавни образователни изисквания, учебни програми, учебници и учебни помагала, като експерти на национално и регионално ниво.

Език. Култура. Превод

Програмата подготвя квалифицирани специалисти в областта на руския език. В нея са представени най-новите тенценции в развитието на лингвистиката и теорията на превода, както и редица приложни аспекти на изследването на руския език. Завършилите програмата могат да се реализират като преводачи на художествени, специализирани и делови текстове, както и като специалисти по устен превод от и на руски език.

Руска литература, култура и художествен превод

Програмата предлага задълбочени знания в областта на руската антропология и фолклор и на руската литература от ХVІІІ – ХХ в. Разкрива се диалогът на руската литература с европейските литератури, както и с другите изкуства: театър, кино, музика.

 

Факултетът предлага 10 магистърски програми, даващи допълнителна професионална квалификация на студенти, притежаващи бакалавърска или магистърска степен от нефилологически специалности. Студентите, записали се в тези програми, ще изучават един допълнителен семестър с базови филологически курсове, след което продължават обучението си заедно с магистрантите от програмите за специалисти.

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: държавна поръчка и платено обучение
Изисквания: завършена бакалавърска или магистърска степен

Магистърски програми за неспециалисти: