Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Официални издания

   

Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии

• Списание Съпоставително езикознание

Списание Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive Linguistics [списание на Софийския университет “Св. Климент Охридски”], започнало живота си по идея и под ръководството на проф. С в е т о м и р И в а н ч е в през 1976 г. като Бюлетин за съпоставително изследване на българския език с други езици, навлиза в своето четвърто десетилетие. След смъртта на неговия основател, от 1990 г. до 2007 г, благородната мисия на главен редактор поема проф. Ж и в к о Б о я д ж и е в.

То е първото в света периодично издание, посветено на съпоставителни лингвистични изследвания. През изтеклите три десетилетия в този печатен орган на Софийския университет "Св. Климент Охридски" са публикувани съпоставителни изследвания на основата на повече от 50 езика. Освен това на страниците на списанието намериха място разнообразни проучвания върху дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, върху историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др. В Съпоставително езикознание “проходиха” редица млади докторанти, асистенти, научни сътрудници. Печатат се статии на български, руски, английски, немски, френски и испански език. Списанието излиза 3 пъти годишно по 8 коли всяка книжка.

За кореспонденция:
сп. “ Съпоставително езикознание
Главен редактор: проф. дфн Петя Асенова
Редактор-уредник: Ина Михайлова
Проучвател: Веселина Симеонова
СУ „Св. Климент Охридски“ – Факултет по славянски филологии
бул. Цар Освободител 15, София 1504
Тел. 9308 304

contrastive@slav.uni-sofia.bg

http://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/publ/272

Сборници от Годишната конференция на Факултета по славянски филологии

• Списание "Българска реч"

• Списание "Литературата"

Редактори-основатели: проф. дфн Симеон Янев, проф. д-р Милена Цанева

Редакционен екип: проф. дфн Валери Стефанов - главен редактор, доц. д-р Гергана Дачева, доц. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова, доц. д-р Иван Иванов

 

Littera et Lingua – електронно списание на Факултета по славянски филологии
Списанието е част от проекта "Проблеми на електронната публикация в славистиката". Той обхваща интердисциплинарните области между филологическите науки и информационните технологии. Неговата основна задача е да проучи и да подготви стабилна среда за електронна публикация на славистични и общофилологически теми.