Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Официални издания

   

 

Списание Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive Linguistics [списание на Софийския университет “Св. Климент Охридски”], започнало живота си по идея и под ръководството на проф.Светомир Иванчев през 1976 г. като Бюлетин за съпоставително изследване на българския език с други езици, навлиза в своето четвърто десетилетие. След смъртта на неговия основател, от 1990 г. до 2007 г, благородната мисия на главен редактор поема проф. Живко Бояджиев.

То е първото в света периодично издание, посветено на съпоставителни лингвистични изследвания. През изтеклите три десетилетия в този печатен орган на Софийския университет "Св. Климент Охридски" са публикувани съпоставителни изследвания на основата на повече от 50 езика. Освен това на страниците на списанието намериха място разнообразни проучвания върху дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, върху историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др. В Съпоставително езикознание “проходиха” редица млади докторанти, асистенти, научни сътрудници. Печатат се статии на български, руски, английски, немски, френски и испански език. Списанието излиза 3 пъти годишно по 8 коли всяка книжка.

За кореспонденция:
сп. “ Съпоставително езикознание
Главен редактор: проф. дфн Петя Асенова
Редактор-уредник: Ина Михайлова
Проучвател: Веселина Симеонова
СУ „Св. Климент Охридски“ – Факултет по славянски филологии
бул. Цар Освободител 15, София 1504
Тел. 9308 304

contrastive@slav.uni-sofia.bg

 

  • Сборници от Годишната конференция на Факултета по славянски филологии

Редактори-основатели: проф. дфн Симеон Янев, проф. д-р Милена Цанева

Редакционен екип: проф. дфн Валери Стефанов - главен редактор, доц. д-р Гергана Дачева, доц. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова, доц. д-р Иван Иванов

 

  • Littera et Lingua – електронно списание на Факултета по славянски филологии
    Списанието е част от проекта "Проблеми на електронната публикация в славистиката". Той обхваща интердисциплинарните области между филологическите науки и информационните технологии. Неговата основна задача е да проучи и да подготви стабилна среда за електронна публикация на славистични и общофилологически теми.

 

Форматът на списанието е пряко ангажиран с разнообразието от инициативи и текстове, с които заявяват творческо присъствие студентите и докторантите. Предвидено е представянето на отделни защити на магистърски тези, както и публикуване на части от тях, на докторски работи, представяне на дейности и проекти със студентите бакалаври и магистри, рецензии на новоизлезли книги на преподаватели и студенти, интервюта с изявени български учени, както и с публични личности, завършили нашия факултет. Научните статии се публикуват след препоръка от двама хабилитирани преподаватели.

Редакционна колегия: гл. ас. д-р Венета Савова, гл. ас. д-р Аглая Маврова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Владислав Миланов, гл. ас. д-р Мартин Стефанов. Редактор: Елка Миленкова
Редакционният съвет се състои от български и чуждестранни учени.

 

Colloquia Comparativa Litterarum

 

Алманахът „Българска украинистика“ е електронно издание на официалния сайт на профил „Украинистика”, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Свети Климент Охридски“, който представя веднъж годишно научни публикации в областта на хуманитаристиката и в частност на украинистиката. Алманахът публикува научни статии, обзори, рецензии на научни издания и информация за научни конференции, както на утвърдени български, украински и чужди учени, така и на студенти-дипломанти и докторанти, представящи цялостни дипломни работи, дисертации или отделни части от тях. Редакторският екип има за цел да представи новостите в украинистиката и в славистиката, да обедини учените и преподавателите от други области, чиито изследвания могат да попаднат в пообщото поле на украинистиката.