Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Научна и международна дейност

   

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Преподаватели и студенти от факултета участват в университетски, национални и международни научни проекти по широк кръг теми на съвременната хуманитаристика.

Всяка година факултетът провежда конференции по проблемите на славистиката. Традиционни са Кирило-Методиевите четения, Славистичните четения, Годишната конференция на Факултета по славянски филологии.

Научни проекти:

 

Проблеми на електронната публикация в славистиката (електронно списание LITTERA et LINGUA)

Проектът обхваща интердисциплинарните области между филологическите науки и информационните технологии и се осъществява с подкрепата на НИС на СУ "Свети Климент Охридски". Неговата основна задача е да проучи и да подготви стабилна среда за електронна публикация на славистични и общофилологически теми.

 

Електронно обучение в славистиката

Екипът на проект ЕОС, осъществяван с подкрепата на Фонд за научни изследвания на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, е убеден, че чрез създаването на уеб-базирани курсове, приложими при всички форми на обучение, филологията по-скоро ще прибави, отколкото ще накърни академичното си достолепие, обръщайки се към още едно средство и среда за съществуване, пораждане и предаване на знание.

Екип на проекта: проф. д-р Ренета Божанкова, проф. дфн Валери Стефанов, проф. д-р Татяна Ангелова, доц. д-р Андрей Бояджиев, докторант Надежда Стоянова

 

Синтактични особености на устните форми на съвременния български език (база данни)

проект по НИД на Софийския университет, Факултет по славянски филологии - дог. № 36/2009
Ръководител на екипа: проф. д-р Йовка Тишева

 

Старинна българска култура в полиетнически контекст

(фолклор, език, традиции на банатските българи във Войводина)
с подкрепата на Фонд „Научни изследвания” на МОН, договор № 1842/7.11.2007
2007 – 2010 г.
Ръководител на екипа: проф. дфн Искра Ликоманова

 

Интердисциплинарни аспекти на балканистиката. Методологическо и информационно осигуряване

Проект № 150/2009, с финансиране от “Фонд научни изследвания” при Софийския университет.
Ръководител на проекта: Доц. д-р Румяна Л. Станчева
С участието на проф. Петя Асенова, проф. Василка Алексова, доц. Румяна Л. Станчева, гл. ас. Русана Христова-Бейлери, гл. ас. Фотини Христакуди, докторанта Иван Радев и студентите от V курс Балканистика (магистатура) Галя Георгиева и Веселина Белева.

 

БЪЛГАРСКА ВИРТУАЛНА СЛОВАКИСТИКА

(проект 183 на НИД за 2008 г.) с научен ръководител доц. д-р Валентин Гешев.

Целта на проекта е да пуляризира словакистиката като сравнително млада специалност, да представи нейните успехи, развитие и търсения, да осигури на студенти и преподаватели материали и информация за Словакия и най-вече за нейния език, литература и култура.

 

БЪЛГАРСКА ВИРТУАЛНА УКРАИНИСТИКА

 

 

Повече информация за научните проекти можете да откриете на сайта на факултета - http://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/research-projects

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

По линия на междууниверситетските договори участва в работните програми с университети в Германия, Гърция, Испания, Италия, Полша, Чехия, Унгария, Словакия, Русия, Сърбия, Украйна, Беларус, Румъния и др.

Има сключени договори по линия на международните програми СОКРАТ / ЕРАЗМУС.

Участва в международната мрежа CEEPUS.

Всяка година се провеждат специализации на студентите от факултета в Полша, Русия, Украйна, Чехия, Словакия, Сърбия и Хърватска, Словения, Румъния, Албания и Гърция.

Преподаватели от ФСлФ четат лекции в Румъния, Албания, Гърция, Франция, Германия, Италия, Чехия, САЩ.

Преподаватели от факултета участват в лекторати в Лодз (Полша), Кьолн (Германия), Неапол (Италия), Саарбрюкен (Германия), Мадрид (Испания), Любляна (Словения), Загреб (Хърватска) и Делхи (Индия).