Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / История

   

Създаване и откриване на факултета

Факултетът по славянски филологии (ФСлФ) е връстник на Софийския университет. Когато през 1888 г. се създава Висшият педагогически курс, прераснал през 1889 г. във Висше педагогическо училище, в него се обучават 28 студенти по история и 15 по славянска филология. С развитието на науката, от една страна, и на образователната ни система, от друга, общият Историко-филологически факултет, основан през 1889 г., се разделя на Исторически и Филологически (1950 г.), а от 1953 г. единната специалност Славянска филология се специализира в три самостоятелни специалности – Българска филология, Руска филология и Славянска филология. Факултетът по славянски филологии се обособява като самостоятелно звено на Софийския университет “Св. Климент Охридски” от 1965 г. с тези три специалности. От 1994 г. към тях се присъединява и специалността Балканистика, извикана към живот от новите условия и от нуждите на практиката, възникнали под въздействието на новите политически условия на Балканите. Със сегашните си 4 специалности факултетът е акредитиран с много добра оценка през 2004 г.

Учебните планове във ФСлФ от 1997 г. са съобразени с Наредбата за единните държавни изисквания за получаване на образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” в специалностите от професионалното направление Филологии, а от 2003 г. са актуализирани съгласно изискванията на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS).

На основание на решение, прието от НАОА на 23.01.2008 г., Факултетът по славянски филологии получава програмна акредитация :

Специалности

ОКС “бакалавър

- БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

- РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

ОКС “магистър

- СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

Полска филология

Чешка филология

Словашка филология

Сръбска и хърватска филология със специализация по словенски език

Украинска филология

- БАЛКАНИСТИКА

Магистърски програми

Специалност Българска филология:

- Лингвистика

- Литературознание

- Антропология и филология

- Старобългаристиката в контекста на византийската книжовност

- Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката

- Образованието по български език и литература в средното училище

- Преводач-редактор

- Литературата – творческо писане

Специалност Руска филология:

- Руско литературознание

- Език. Култура. Превод

Акредитационният съвет на НАОА дава право на СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по славянски филологии, да провежда обучение по образователната и научна степен "доктор", на основание на оценка "много добра", по следните научни специалности:
05.04.01. Теория и история на литературата;
05.04.02. Българска литература;
05.04.03. Руска литература и литература на народите на ОНД;
05.04.06. Литература на народите на Европа, Америка, Азия и Австралия;
05.04.09. Фолклористика;
05.04.11. Общо и сравнително езикознание;
05.04.16. Теория и практика на превода;
05.04.17. Български език;
05.04.18. Славянски езици;
05.04.03. Методика на обучението /по отрасли и видове науки/ във ФСлФ на СУ "Св. Климент Охридски".