Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Обща информация

   

Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за висше образование, Закона за научните степени и научните звания, Наредбата за държавните изисквания за приемане и обучение на докторантите, Постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на СУ, Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ и решения на Академическия съвет.

Докторантурите във Факултета по славянски филологии се провеждат в редовна и задочна форма на обучение, както и на самостоятелна подготовка.

Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”.

Административно обслужване:

Клавдия Попова - инспектор задочно обучение и докторантури към Факултета по славянски филологии
стая. 230 - Ректорат, тел. 9308 389, 987 10 68, приемно време - 10.00-12.00 ч. и 14.00-16.00 ч.
klavdia_popova@abv.bg

Емилиян Николов - инспектор чуждестранни докторанти и специализанти, СДК на българи
стая 132 - Ректорат, тел. 9308 387
приемно време - 10.00-12.00 ч. и 14.00-16.00 ч.
emilian@slav.uni-sofia.bg