Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по славянски филологии / Българска филология / Квалификационна характеристика

   

В специалността Българска филология се подготвят филолози българисти (специалисти по български език и литература) с широка квалификация, които имат право да се реализрат като преподаватели в средните и висшите училища, като научни сътрудници в научноизследователски институти, сътрудници в средствата за масова информация и издателствата, сътрудници в библиотеки, архиви, музеи, обществени институции и др.

Факултетът предлага редовна и задочна форма на обучение по специалността Българска филология. По време на обучението в бакалавърската степен студентите задължително придобиват учителска правоспособност.

Обучението в специалността е двустепенно. Бакалавърска степен се придобива след четиригодишно обучение и полагане на държавен изпит. Студентите, показали много добър успех, продължават следването си във втората - магистърска степен, която след едногодишно обучение завършва със защита на магистърска работа. Специализиращото обучение в магистърската степен е обособено в следните направления:

 

  • ЛИНГВИСТИКА

  • ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

  • СТАРОБЪЛГАРИСТИКА

  • АНТРОПОЛОГИЯ И ФИЛОЛОГИЯ

  • ЛИТЕРАТУРА - ТВОРЧЕСКИ ПРОФИЛ