Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Англицистика и американистика / Преподаватели

   

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В КАТЕДРА „АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА“

 

Проф. д.ф.н. Евгения Панчева

 

e.pancheva@uni-sofia.bg

 

 

Бакалавърски курсове:
Английска литература – от Средновековие към Ренесанс,
Английска литература – от Ренесанс към Барок
МП „Превод“:
Културната традиция в превода на съвременни англоезични текстове

 

 

Проф. д-р Мадлен Данова

 

Декан на Факултета по класически и нови филологии

 

m.danova@uni-sofia.bg

 

 

Бакалавърски курсове:
Американска литература – от Романтизъм към Реализъм;
Американска литература – от Модернизъм към Постмодернизъм
Австралия: общество, култура и литература
МП „Комуникация: език, литература, медии“:
Тенденции и направления в американската литература

 

 • Междукултурна комуникация

 

Постмодерната фикционализация на биографичното в англоезичната литература днес

 

Американският роман в киното

 

 • Раса и етничност в американската литература и култура

 

Писане и управление на проекти

 

 

Проф. д-р Корнелия Славова

 

kdslavova@uni-sofia.bg

 

 

Бакалавърски курсове:
Общество и култура на САЩ
Популярна култура на САЩ
Американска драма в киното
МП „Език и култура“:

 

Транслингвална литература

 

Културно разнообразие в американската драма

 

Род и популярна култура: Изток/ Запад
МП „Превод“:

 

 • Англоезична хуманитаристика и превод

 

 

Доц. д-р Александра Главанакова

 

 

 

glavanak@uni-sofia.bg

 

Уебсайт

 

 

Бакалавърски курсове:
Американска литература – от Романтизъм към Реализъм
Американска литература – от Модернизъм към Постмодернизъм
Канада: култура, общество, политики,
Транскултурални диалози САЩ и България в началото на 21 век
МП „Комуникация: език, литература, медии“:

 

Глобалният диалог: текстът в дигиталната епоха

 

Наративи на изгнанието

 

Американска популярна култура и политика

 

Литературата в информационната епоха

 

 

Проф. д-р Снежина Димитрова

 

snezhina@uni-sofia.bg

 

 

Бакалавърски курсове:
Практическа фонетика, I и II част

 

 • Фонология

 

Езици и култури на Шотландия,
Варианти на говоримия английски език,
МП „Език и култура“:
Варианти на английското произношение

 

 

Доц. д-р Мария Пипева

 

pipeva@uni-sofia.bg

 

 

 • Бакалавърски курсове:
  Общество и култура на Великобритания,
  Детска литература: критика и превод,
  Дискурс и превод
  МП „Превод“:

 

Методология на научното изследване и на научния текст

 

 • Превод на художествени текстове, I и II част
  МП „Език и култура“:
  Британски и американски образи на детството

 

 

Проф. д-р Александра Багашева

 

a.bagasheva@uni-sofia.bg

 

 

Бакалавърски курсове:
Увод в общото езикознание,
Аналитична граматика, I част,
Практически синтаксис, II част,
Семантика

 

 • МП „Език и култура“:
 • Лингвистична антропология
  МП „Комуникация: език, литература, медии“:

 

Когнитивни подходи към литературата и културата

 

Произход и еволюция на човешкия език

 

Докторантско училище:

 

 • Езикови данни и лингвистични модели

 

 

Доц. д-р Цветомира Венкова

 

cvenkova@uni-sofia.bg

 

 

Бакалавърски курсове:
Синтаксис,
Практически синтаксис, I част,
Език и компютър
МП „Език и култура“:

 

 • Принципи на лингвистичния анализ

 

 

Доц. д-р Росица Ишпекова

 

ishpekova@uni-sofia.bg

 

r.ishpekova@uni-sofia.bg

 

 

Бакалавърски курсове:
Семантика,
Английска фразеология

 

МП „Език и култура“:

 

 • Прагматика

 

Метафората в езика и мисленето

 

 

Доц. д-р Нели Тинчева

 

nelitinch@yahoo.com

 

tincheva@uni-sofia.bg

 

 

 • Бакалавърски курсове:
  Лингвистика на текста,
  Аналитична граматика, I част,
  Практическа граматика, I и II част,
  Политически дискурс
 • МП „Език и култура“:

 

Анализ на дискурса

 

 

Доц. д-р Аспарух Аспарухов

 

asparuhov@uni-sofia.bg

 

 

 • Бакалавърски курсове:
  Английска литература – от Модернизъм към Постмодернизъм,
  Английска литература – от Викторианство към Модернизъм

 

 

Гл.ас. д-р Нели Якимова

 

jakimova@uni-sofia.bg

 

 

 • Бакалавърски курсове:
  Увод в теорията и практиката на превода,
  Превод (английски – български), V и VI част,
  Конферентен превод
 • МП „Конферентен превод“:
  Консекутивен превод
  Синхронен превод
 • МП „Език и култура“:

 

Езикови и културологични аспекти на превода

 

Медии, общество и превод

 

 

Доц. д-р Божил Христов

 

bphristov@uni-sofia.bg

 

 

 • Бакалавърски курсове:
  Практическа граматика, I и II част,
  Историческа лингвистика,
  История на английския език,
  Анализ на староанглийски и средноанглийски текстове
 • МП „Език и култура“:

 

Принципи на лингвистичния анализ

 

 

Гл. ас. д-р Веселин Будаков

 

budakov@uni-sofia.bg

 

vescobudakov@yahoo.com

 

 

 • Бакалавърски курсове:
  Английска литература – от Викторианство към Модернизъм,
  Английска литература – Просвещение,
  Американска литература – от Романтизъм към Реализъм
 • МП „Комуникация: език, литература, медии“:
  Академично писане

 

Тенденции и направления в британската литература

 

 

Гл. ас. д-р Мария Коларова

 

m.kolarova@uni-sofia.bg

 

 

 • Бакалавърски курсове:
  Морфология,
  Аналитична граматика, II част,
  Езиково словотворчество – тенденции в екстраграматичните модели
 • МП „Език и култура“:

 

Словообразуването в съвременния

 

 • английски език

 

 

Гл. ас. д-р Ангел Игов

 

aigov@uni-sofia.bg

 

 

 • Бакалавърски курсове:
  Английска литература – от Модернизъм към Постмодернизъм,
  Английска литература – Романтизъм
 • Превод (английски-български), I и II част

 

МП „Комуникация: език, литература, медии“:
Литература и кино: Постмодерният британски роман

 

 

Гл. aс. д-р Емилия Славова

 

ekslavova@uni-sofia.bg

 

 

 • Бакалавърски курсове:
  Английски за професионална комуникация,
  Английски за социални контакти,
  Междукултурна комуникация,
  Междукултурни умения
  МП „Език и култура“:
 • Учтивостта в различните култури

 

Глобализация, мултикултурализъм, плурилингвизъм

 

 

Гл. ас. д-р Джонатан Макрийди

 

mccreedy@uni-sofia.bg

 

 

Бакалавърски курсове:
Академичен и общ английски, I и II част,
Ирландска култура,
Въведение в „Одисей“ на Джеймс Джойс,
МП „Език и култура“:

 

 • Литературна журналистика
 • Ирландска литература и култура

 

МП „Комуникация: език, литература, медии“:
Британският модернистичен експеримент

 

Ирландско възраждане

 

 

Гл. ас. д-р Румяна Благоева

 

rblagoeva@uni-sofia.bg

 

 

Бакалавърски курсове:
Академичен и общ английски, III и IV част,
Приложна лингвистика
МП „Превод“:

 

 • Превод на медицински текстове

 

 

Гл. ас. д-р Ирена Димова

 

ildimova@uni-sofia.bg

 

 

 • Бакалавърски курсове:
  Академичен и общ английски, I и II част,
  Английският като международен език

 

МП „Език и култура“:
Език и общество
Методика за написване на дипломна работа
Джендър различия в общуването

 

 

Гл. ас. д-р Мария Димитрова

 

maria.dimitrova@fcml.uni-sofia.bg

 

 

 • Бакалавърски курсове:
  Стилистика,
  Английска литература – от Викторианство към Модернизъм,
  Английски чрез литература
  МП „Превод“:
 • Творческо писане

 

 

Гл. ас. д-р Ирина Кюланова

 

kjulanova@uni-sofia.bg

 

 

 • Бакалавърски курсове:
  Превод (български – английски), III и IV част,
  Общество и култура на Великобритания

 

 

Гл. ас. д-р Райна Росенова

 

rrosenova@uni-sofia.bg

 

 

Бакалавърски курсове:
Английска литература – Просвещение,
Английска литература – Романтизъм,
Ужасът в популярната англоезична литература

 

 

Гл. ас. д-р Владимир Филипов

 

vulov@uni-sofia.bg

 

 

Бакалавърски курсове:
Фонология

 

 • Английската интонация,
  МП „Превод“:
 • Консекутивен превод
  Превод на обществено-политически текстове

 

 

Гл. ас. д-р Трейси Спийд

 

speed@uni-sofia.bg

 

 

 • Бакалавърски курсове:
  Превод (български – английски),
  История на английския език,
  Практическа английска граматика, II част

 

 

Ас. Лика Пищалова

 

pishtalova@uni-sofia.bg

 

 

Бакалавърски курсове:
Превод (български – английски), V и VI част,
Увод в теорията и практиката на превода,
Писане за професионални цели

 

 

Ас. Мария Тодорова

 

maria.todorova127@gmail.com

 

mivanovat@uni-sofia.bg

 

 

 • Бакалавърски курсове:
  Превод (английски – български), III и IV част
  МП „Превод“:
 • Софтуер и превод

 

Гл. ас. д-р Галина Аврамова

galinana@uni-sofia.bg

Бакалавърски курсове:

· Канада – култура, общество, политики

· Популярната литература в Северна Америка в края на XX век и началото на XXI век: исторически метафикции, фентъзи, хорър и постфеминизъм

 

МП „Комуникация: език, литература, медии“:

· Английски език за неспециалисти, 1 и 2 част

· Канадска култура и литература

Ас. д-р Александър Попов

aleksandarnp@uni-sofia.bg

Бакалавърски курсове:

Практическа граматика, I част,

Увод в общото езикознание,

Практически синтаксис, II част,

Семантика (Африканистика)

Утопичната литература,

Научна фантастика

ас. Георги Георгиев

 

stilijanog@uni-sofia.bg

Бакалавърски курсове:
Практическа граматика, I и II част

Академичен и общ английски, III и IV част

 

Ива Кьосева

deas@fcml.uni-sofia.bg

i.kiosseva@uni-sofia.bg

Инспектор по учебна дейност

 

 

 

Христина Христова, библиотекар