Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / гл. асистент д-р Боян Тодоров

   

Професионална Автобиография

 

Boqn_Todorov

Боян Тодоров

Email: b.todorov@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161388

Факс: + 359 2 9625438

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Магистър – Химия, СУ „Св. Кл. Охридски”
 • доктор – Химия, СУ „Св. Кл. Охридски”

Професионално развитие

 • длъжност главен асистент по радиохимия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2007

Специализации и излседователски престои в чужбина

 • специализация по „Радиохимия”, Хелзински Университет, Хелзинки, Финландия от 06/2011 до 06/2012

Научни интереси

 • Радиоаналитична химия, радиоекология, рентгено флуоресцентен анализ.
 • Радиофармация, Биомаркиране, Биоортогонални реакци

Избрани публикации (до 5)

 1. Annukka Kallinen, Boyan Todorov, Roope Kallionpää, Susanne Bäck, Mirkka Sarparanta, Mari Raki, Juan Arturo Garcia-Horsman, Kim Bergström, Erik A Wallén, Pekka T Männistö and Anu J Airaksinen Title: Synthesis and biological evaluation of novel 123I-labeled 4-(4-iodophenyl)butanoyl-L-prolyl-(2S)-pyrrolidines for imaging prolyl oligopeptidase in vivo. European Journal of Medicinal Chemistry 79 (2014) 436-445
 2. P. Kovacheva, B. Todorov, R. Djingova. Geochemical fractionation and bioavailability of 241Am, 60Co and 137Cs in Fluvisol soil after sharp temperature variation before the growing season, Central European Geology, 11 (2014) 57 (2):151-161

Списък с публикации

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 • Определяне на биодостъпнта форма на 241Am в природни води с помощта на нови америций (III) трис-β-дикетонатни комплекси, No 033/2010. Ръководител: гл.ас. д-р Боян Тодоров (2010г.)
 • Археологически изследвания на златни находки от Варненския халколитен некропол (V хилядолетие пр. Хр.) и идентифициране на източниците на злато, ДО-02-06, 2008г. Ръководител: проф. Ивелин Кулев (2008-2012г.)
 • Радиохимични изследвания на съдържанието и поведението на някои радионуклиди след преминаването им от радиоактивни течни изхвърляния в околната среда, ВУ-Х-208/06 Ръководител: проф. Румяна Джингова-Костадинова (2008-2012г.)
 • Изследване на влиянието замърсяването на околната среда върху йонома на естествени популации на глухарче за целите на мониторинга, ДДВУ-02/61. Ръководител: чл.кор. проф. Димитър Цалев (2010-2013г.)
 • Оценка на миграцията и трансформацията на наночастици платина, паладий и родий, в околната среда. ДМУ 03/54. Ръководител: гл.ас. д-р Валентина Любомирова (2011-2013г.)
 • Влияние на климатичните промени върху миграцията и биоакумулацията на естествени и техногенни радионуклиди ДДВУ 02/06. Ръководител: гл.ас. д-р Петя Ковачева (2011-2013г.)
 • Application of Analytical Chemistry Method for Quantification of Neutron Tomographic Data form Cultural Heritage Objects. IAEA contract №17219. Chief Scientific Investigator: Prof. Dr Rumyana Djingova-Kostadinova, DSc. (2012-2015г.)

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
2012 Измерване на йонизиращите лъчения Ядрена химия
2013 Производство на радиоактивни изотопи и белязани съединения Ядрена химия