Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Академичен състав

   

Общият брой на преподавателите е 115, от които 1 академик, 2 член-кореспонденти, 30 професори, 45 доценти, 34 главни асистенти, 6 асистенти и 4 главни специалисти, 108 от тях с научни степени: 10 доктори на химическите науки, 1 доктор на математическите науки, 1 доктор на физическите науки, 2 доктори на фармацевтичните науки, 95 доктори на науките.

 

акад. проф. дхн Николай Денков физикохимия на дисперсни системи и междуфазови граници
чл.-кор. проф. дмн Красимир Данов физикохимична хидродинамика
чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов физикохимия на твърдото тяло
проф. дхн Антон Апостолов физика на полимерите (гост-преподавател)
проф. дхн Георги Вайсилов органичен хетерогенен катализ
проф. дхн Георги Цветков ренгенова фотоелектронна и абсорбционна спектроскопия
проф. дфн Златка Димитрова социална фармация
проф. дхн Константин Балашев физикохимия и биофизикохимия на повърхностите
проф. дхн Румен Цеков физикохимия
проф. дфн Светла Богданова технология на лекарствата и биофармация
проф. дхн Соня Илиева теоретична химия
проф. дхн Тодор Дудев изчислителна химия/биохимия; спектроскопия
проф. д-р Аля Таджер квантова химия (гост-преподавател)
проф. д-р Анела Иванова квантова химия
проф. д-р Веселин Петров фотохимия
проф. д-р Галя Маджарова квантова химия
проф. д-р Елена Василева химия на полимерите
проф. д-р Емил Христов социална фармация
проф. д-р Ивайла Панчева координационна химия
проф. д-р Ирина Караджова атомен спектрален анализ
проф. д-р Мария Миланова неорганичен синтез
проф. д-р Милен Богданов физична органична химия
проф. д-р Огнян Петров органичен синтез
проф. д-р Пенка Цанова пречистване на вещества
проф. д-р Петко Петков изчислителна химия
проф. д-р Росица Николова органичен синтез
проф. д-р Славка Чолакова физикохимия и колоидна химия
проф. д-р Стефан Цаковски хемометрия, доцимология
проф. д-р Стоян Гуцов физикохимия на твърдото тяло
проф. д-р Теодор Гърков термодинамика на повърхности и дисперсни системи
проф. д-р Християн Александров квантова химия, хибридни методи
проф. д-р Цветанка Иванова физична химия и биофизична химия на повърхностите
доц. дхн Георги Йорданов наноматериали и нанотехнологии
доц. д-р Александрия Генджова изследвания в химическото образование
доц. д-р Алексей Василев химия на багрилата
доц. д-р Анифе Ахмедова координационна химия
доц. д-р Бойка Златева радиоаналитична химия, археометрия и инструментални методи за анализ
доц. д-р Боряна Донкова кристален растеж
доц. д-р Боян Тодоров радиохимия; радиоекология; археометрия
доц. д-р Валентина Любомирова аналитична химия; химия на околната среда; археометрия
доц. д-р Валя Николова компютърна химия; спектроскопия
доц. д-р Вероника Михайлова инструментален анализ, анализ на проби от ОС, масспектрометрия
доц. д-р Владимир Гелев биоорганична химия, химична биология
доц. д-р Галина Генчева координационна химия
доц. д-р Диана Чешмеджиева компютърна химия
доц. д-р Димитър Димитров наноматериали и нанотехнологии
доц. д-р Донка Ташева органичен синтез
доц. д-р Елена Бояджиева таксономии в обучението по химия
доц. д-р Захари Винаров технология на лекарствата и колоидна химия
доц. д-р Иван Свиняров фармакогнозия, органичен синтез
доц. д-р Иванка Дакова хемометрия
доц. д-р Искра Колева  
доц. д-р Йоана Захариева неорганичен синтез
доц. д-р Йордан Нинов инженерна химия
доц. д-р Калина Андреевска социална фармация
доц. д-р Каролина Папазова наноматериали и нанотехнологии
доц. д-р Кръстанка Маринова физикохимия и колоидна химия
доц. д-р Лъчезар Христов химия на полимерите
доц. д-р Мария Иванова клинична химия, метабономика
доц. д-р Мартин Цветков  
доц. д-р Меглена Къндинска органичен синтез
доц. д-р Милена Иванова компютърни програми в обучението по химия
доц. д-р Мирослава Недялкова изчислителна химия
доц. д-р Михаела Йорданова латински език
доц. д-р Никола Бурджиев органичен синтез, химия на хетероциклените съединения
доц. д-р Николай Грозев биофизикохимия
доц. д-р Нина Кънева наноматериали и нанотехнологии
доц. д-р Петър Петров елементорганична химия
доц. д-р Петя Ковачева радиохимия
доц. д-р Сава Огнянов социална фармация
доц. д-р Станимир Стоянов органична фотохимия
доц. д-р Станислав Станимиров органична фотохимия
доц. д-р Татяна Зиколова фармацевтичен анализ
доц. д-р Христо Цачев технология на лекарствата, биофармация
доц. д-р Христо Чанев хроматографски анализ
доц. д-р Юлиан Загранярски органичен синтез
доц. д-р Юлия Романова  
гл.ас. дхн Антоан Рангелов химия на твърдото състояние
гл.ас. д-р Александър Биков кристален растеж
гл.ас. д-р Ана Колева органичен синтез, хетероциклени съединения
гл.ас. д-р Васил Атанасов токсини, аналитична токсикология
гл.ас. д-р Веселина Рангелова химия на твърдото тяло
гл.ас. д-р Веска Кирчева  
гл.ас. д-р Владимира Видева  
гл.ас. д-р Галина Йотова аналитична химия, хемометрия
гл.ас. д-р Даниела Стефанова координационна химия
гл.ас. д-р Деница Еленкова неорганичен синтез
гл.ас. д-р Елисавета Младенова аналитична химия, атомен спектрален анализ
гл.ас. д-р Жасмина Петкова изчислителна химия
гл.ас. д-р Златина Златанова-Иванова химия на твърдото тяло
гл.ас. д-р Кристина Божинова фармакология, фармакокинетика
гл.ас. д-р Кристина Мирчева физикохимия и биофизикохимия на повърхностите
гл.ас. д-р Людмила Любенова химия на твърдото състояние; материалознание
гл.ас. д-р Марин Симеонов химия на високомолекулните съединения, лекарствени форми с изменено освобождаване
гл.ас. д-р Мирослава Гецова неорганичен синтез
гл.ас. д-р Михаил Аврамов колоидна химия и химия на повърхностите
гл.ас. д-р Надежда Ангелова  
гл.ас. д-р Невена Петкова органичен синтез; органофосфорна химия и хетероциклени съединения
гл.ас. д-р Николай Нейков химия на твърдото тяло
гл.ас. д-р Нина Данчова физикохимия на твърдото тяло
гл.ас. д-р Петър Георгиев нанотехнологии
гл.ас. д-р Румен Ляпчев елементоорганична химия
гл.ас. д-р Светослав Аначков повърхностни сили на колоидни системи и подреждане на частици на флуид-флуидни граници
гл. ас. д-р Силвия Симеонова атомно-силова микроскопия
гл.ас. д-р Силвия Стойкова аналитична токсикология, аналитична химия
гл.ас. д-р Станислава Йорданова органична химия, органична фотохимия
гл.ас. д-р Станислава Тодорова химия на твърдото състояние и материалознание
гл.ас. д-р Таня Йорданова методи за разделяне и концентриране, специационен анализ, атомна спектрометрия
гл.ас. д-р Христо Христов хибридни полимерни филми с вградени наночастици
гл.ас. д-р Цвета Сарафска химия на твърдото състояние и материалознание
гл.ас. д-р Цветомил Войславов аналитична химия, хемометрия
ас. Венелина Ангелкова фармакогнозия
ас. Вяра Велчева  
ас. Десислава Станишева органичен синтез, фармацевтична химия
ас. Иван Лаловски  
ас. Марко Костадинов фотокатализ в газова среда; атомносилова микроскопия
ас. Стела Георгиева хроматографски методи за анализ
ас. Стефания Гайдарова  
ст. преп. Лидия Александрова английски език
гл. спец. д-р Ася Божинова наноматериали и нанотехнологии
гл. спец. д-р Любен Михайлов химия на твърдото тяло
гл. спец. д-р Соня Зарева инфрачервена спектроскопия
гл. спец. д-р Стефан Мецов