Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Академичен състав

   

Общият брой на преподавателите е 116, от които 1 академик, 2 член-кореспонденти, 25 професори, 37 доценти, 45 главни асистенти, 7 асистенти и 4 главни специалисти, 106 от тях с научни степени: 8 доктори на химическите науки, 1 доктор на математическите науки, 1 доктор на физическите науки, 2 доктори на фармацевтичните науки, 94 доктори на науките.

 

акад. проф. дфн Петър Кралчевски термодинамика на повърхности и дисперсни системи
чл.-кор. проф. дмн Красимир Данов физикохимична хидродинамика
чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов физикохимия на твърдото тяло
проф. дхн Антон Апостолов физика на полимерите (гост-преподавател)
проф. дхн Георги Вайсилов органичен хетерогенен катализ
проф. дхн Георги Цветков ренгенова фотоелектронна и абсорбционна спектроскопия
проф. дфн Златка Димитрова социална фармация
проф. дхн Константин Балашев физикохимия и биофизикохимия на повърхностите
проф. дхн Николай Денков термодинамика на повърхности и дисперсни системи
проф. дфн Светла Богданова технология на лекарствата и биофармация
проф. дхн Соня Илиева теоретична химия
проф. дхн Тодор Дудев изчислителна химия/биохимия; спектроскопия
проф. д-р Аля Таджер квантова химия (гост-преподавател)
проф. д-р Анела Иванова квантова химия
проф. д-р Ивайла Панчева координационна химия
проф. д-р Ирина Караджова атомен спектрален анализ
проф. д-р Мария Миланова неорганичен синтез
проф. д-р Милен Богданов физична органична химия
проф. д-р Огнян Петров органичен синтез
проф. д-р Росица Николова органичен синтез
проф. д-р Румен Цеков физикохимия
проф. д-р Славка Чолакова физикохимия и колоидна химия
проф. д-р Стефан Цаковски хемометрия, доцимология
проф. д-р Стоян Гуцов физикохимия на твърдото тяло
проф. д-р Стоян Каракашев колоидна химия и химия на повърхностите
проф. д-р Теодор Гърков термодинамика на повърхности и дисперсни системи
проф. д-р Християн Александров квантова химия, хибридни методи
проф. д-р Цветанка Иванова физична химия и биофизична химия на повърхностите
доц. дхн Георги Йорданов наноматериали и нанотехнологии
доц. д-р Александрия Генджова изследвания в химическото образование
доц. д-р Алексей Василев химия на багрилата
доц. д-р Анифе Ахмедова координационна химия
доц. д-р Боряна Донкова кристален растеж
доц. д-р Валентина Любомирова аналитична химия; химия на околната среда; археометрия
доц. д-р Валя Николова компютърна химия; спектроскопия
доц. д-р Веселин Петров фотохимия
доц. д-р Владимир Гелев биоорганична химия, химична биология
доц. д-р Галина Генчева координационна химия
доц. д-р Галя Маджарова квантова химия
доц. д-р Диана Чешмеджиева компютърна химия
доц. д-р Димитър Димитров наноматериали и нанотехнологии
доц. д-р Донка Ташева органичен синтез
доц. д-р Елена Бояджиева таксономии в обучението по химия
доц. д-р Елена Василева химия на полимерите
доц. д-р Емил Христов социална фармация
доц. д-р Иван Свиняров фармакогнозия, органичен синтез
доц. д-р Иванка Дакова хемометрия
доц. д-р Йоана Захариева неорганичен синтез
доц. д-р Йордан Нинов инженерна химия
доц. д-р Каролина Папазова наноматериали и нанотехнологии
доц. д-р Кръстанка Маринова физикохимия и колоидна химия
доц. д-р Лъчезар Христов химия на полимерите
доц. д-р Мария Иванова клинична химия, метабономика
доц. д-р Меглена Къндинска органичен синтез
доц. д-р Милена Иванова компютърни програми в обучението по химия
доц. д-р Михаела Йорданова латински език
доц. д-р Пенка Цанова пречистване на вещества
доц. д-р Петко Петков изчислителна химия
доц. д-р Петър Петров елементорганична химия
доц. д-р Петя Ковачева радиохимия
доц. д-р Станимир Стоянов органична фотохимия
доц. д-р Татяна Зиколова фармацевтичен анализ
доц. д-р Христо Цачев технология на лекарствата, биофармация
доц. д-р Христо Чанев хроматографски анализ
доц. д-р Юлиан Загранярски органичен синтез
гл.ас. д-р Александър Биков кристален растеж
гл.ас. д-р Антоан Рангелов химия на твърдото състояние
гл.ас. д-р Бойка Златева радиоаналитична химия, археометрия и инструментални методи за анализ
гл.ас. д-р Боян Тодоров радиохимия; радиоекология; археометрия
гл.ас. д-р Васил Атанасов токсини, аналитична токсикология
гл.ас. д-р Веселина Рангелова химия на твърдото тяло
гл.ас. д-р Вероника Михайлова инструментален анализ, анализ на проби от ОС, масспектрометрия
гл.ас. д-р Владимира Видева  
гл.ас. д-р Галина Йотова аналитична химия, хемометрия
гл.ас. д-р Даниела Стефанова координационна химия
гл.ас. д-р Деница Еленкова неорганичен синтез
гл.ас. д-р Елисавета Младенова аналитична химия, атомен спектрален анализ
гл.ас. д-р Жасмина Петрова изчислителна химия
гл.ас. д-р Захари Винаров технология на лекарствата и колоидна химия
гл.ас. д-р Златина Златанова-Иванова химия на твърдото тяло
гл.ас. д-р Искра Колева  
гл.ас. д-р Калина Андреевска социална фармация
гл.ас. д-р Кристина Божинова фармакология, фармакокинетика
гл.ас. д-р Кристина Мирчева физикохимия и биофизикохимия на повърхностите
гл.ас. д-р Людмила Любенова химия на твърдото състояние; материалознание
гл.ас. д-р Марин Симеонов химия на високомолекулните съединения, лекарствени форми с изменено освобождаване
гл.ас. д-р Мартин Цветков  
гл.ас. д-р Мирослава Гецова неорганичен синтез
гл.ас. д-р Мирослава Недялкова изчислителна химия
гл.ас. д-р Михаил Аврамов колоидна химия и химия на повърхностите
гл.ас. д-р Невена Петкова органичен синтез; органофосфорна химия и хетероциклени съединения
гл.ас. д-р Никола Бурджиев органичен синтез, химия на хетероциклените съединения
гл.ас. д-р Николай Грозев биофизикохимия
гл.ас. д-р Николай Нейков химия на твърдото тяло
гл.ас. д-р Нина Данчова физикохимия на твърдото тяло
гл.ас. д-р Нина Кънева наноматериали и нанотехнологии
гл.ас. д-р Петър Георгиев нанотехнологии
гл.ас. д-р Румен Ляпчев елементоорганична химия
гл.ас. д-р Сава Огнянов социална фармация
гл.ас. д-р Светослав Аначков повърхностни сили на колоидни системи и подреждане на частици на флуид-флуидни граници
гл. ас. д-р Силвия Симеонова атомно-силова микроскопия
гл.ас. д-р Силвия Стойкова аналитична токсикология, аналитична химия
гл.ас. д-р Станислав Станимиров органична фотохимия
гл.ас. д-р Станислава Йорданова органична химия, органична фотохимия
гл.ас. д-р Станислава Тодорова химия на твърдото състояние и материалознание
гл.ас. д-р Таня Йорданова методи за разделяне и концентриране, специационен анализ, атомна спектрометрия
гл.ас. д-р Христо Христов хибридни полимерни филми с вградени наночастици
гл.ас. д-р Цвета Сарафска химия на твърдото състояние и материалознание
гл.ас. д-р Цветомил Войславов аналитична химия, хемометрия
гл. ас. Ана Колева органичен синтез, хетероциклени съединения
ас. Венелина Ангелкова фармакогнозия
ас. Вяра Велчева  
ас. Десислава Станишева органичен синтез, фармацевтична химия
ас. Иван Лаловски  
ас. Марко Костадинов фотокатализ в газова среда; атомносилова микроскопия
ас. Стела Георгиева хроматографски методи за анализ
ас. Стефания Гайдарова  
ас. Цветомир Делийски социална фармация
ст. преп. Лидия Александрова английски език
гл. спец. д-р Ася Божинова наноматериали и нанотехнологии
гл. спец. д-р Любен Михайлов химия на твърдото тяло
гл. спец. д-р Соня Зарева инфрачервена спектроскопия
гл. спец. д-р Стефан Мецов