Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Научна и проектна дейност

   

Научно-изследователската дейност на преподавателите във ФХФ е на много високо ниво и намира широк отзвук в чужбина. За периода 2013–2015 г. активността се изразява в следните количествени показатели: публикувани научни съобщения – 312, участие в научни форуми – 370, завършили проекти – 110, защитени дисертации за научна степен “доктор” и “доктор на науките” - 38.

Научноизследователска дейност на преподавателския състав на ОТД във ФХФ за периода 2013-2015 г.:

 

Научна и международна дейност на ФХФ (2007 - 2012 г.)

Научна и международна дейност на ФХФ (2005 - 2009 г.)

 

Проектна дейност

 

Национални и международни проекти на ФХФ за периода 2013-2015г. - 110

Национални и международни проекти на ФХФ за периода 2007-2012г. - 129

Класирани проекти по фонд "Научни изследвания" - СУ "Св. Климент Охридски" - 2016 г. ; 2009-2015 г.

Проект BG051PO 001-3.3.06-0050: „Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда: от дизайн до иновации”

Проект "Наука и бизнес"

Проект „Студентски стипендии и награди”- Служебна бележка за участие в научни, изследователски или практически разработки във връзка с предоставяне на стипендии и награди от Европейския социален фонд.

Проект "BeyondEverest", финансиран от 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз - за допълнителна информация: http://beyondeverest.org/

Проект "Еверест" за оценка на научно-изследователската дейност - Action plan for strengthening the research capacity of the Faculty: 2010 – 2017

Проект BG051PO 001-3.3.07-0002: „Студентски практики" - за кандидатстване и допълнителна информация: http://praktiki.mon.bg/sp/

Проект BG05M2OP001-2.009-0028: "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден" - повече информация на: http://edurein.chem.uni-sofia.bg/novini.html

 

Проекти към СУ

Възможности за финансиране

Електронна система за научноизследователските проекти на СУ

 

АКТУАЛНО

 

47-ма Национална конференция на учителите по химия с международно участие, 27 – 29 октомври 2017 г.

Правилник за условията и реда на финансиране на научноизследователската дейност СУ “Св. Климент Охридски”със средства, отпуснат целево от държавния бюджет

Пълната информация е публикувана в раздел "Наука" на страницата на Университета и в електронната система за проектите:

Фонд "Научни изследвания" на СУ

http://eservices.uni-sofia.bg/projects/