Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Научна и проектна дейност / Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

   
EU
OP_NOIR

Заседание на Управителния съвет

 

Целта на проекта е да се създаде ефективно функционираща инфраструктура в областта на: Контрол, пречистване, управление на води; Обработка, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на твърди отпадъци; Реализация на енергийно и ресурсно ефективна икономика чрез получаване на възобновяеми и алтернативни източници на енергия, материали и ресурси; Стимулиране на иновациите в технологиите за устойчива околна среда и кръгова икономика; Развитие и реализация на предприемачеството на младите специалисти в горепосочените направления.

Центърът за компетентност Clean & Circle се състои от три вертикални и четири хоризонтални модула. Вертикалните модула са „Води”, „Твърди отпадъци” и „Трансфер”. В модулите Води и Отпадъци има направления „Мониторинг, оценка и идентификация на проблемите” и „Чисти технологии” – създаване на реални чисти технологии. В двата модула като хоризонтални приоритети се включват дейности по кръговата икономика и постигането на енергийна и ресурсна ефективност.

Всички дейности в ЦК ще са обединени в електронен облак за обмен и бързо ползване и структуриране на информацията. Важен приоритет е иновационната дейност на база на върхови постижения в научно-изследователската дейност. Планира се процесен контрол в реално време чрез автоматизирани химични, физични, технологични, микробиологични и молекулярни методи. Ключов фокус е поставен върху модул „Трансфер”. В него се планират дейности, свързани с обучението, разпространението на резултатите и технологичното предприемачество. Планират се мащабни учебни и квалификационни програми за обучение на бакалаври, магистри, докторанти, специализанти от бизнеса и научни институции.

Водещ партньор на ЦК е Софийски университет "Св.Климент Охридски", а партньори по проекта са: Университет по архитектура, строителство и геодезия; Лесотехнически университет; Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас; Институт по физикохимия; Институт по органична химия с център по фитохимия-София; Институт по микробиология; Фондация "Клийнтех България".

 

Обща стойност: 23 667 925,86 лева, от които 20 117 736,97 лева европейско и 3 550 188, 89 лева национално съфинансиране

Срок за изпълнение на проекта: март 2018 г. - 31 декември 2023 г.