Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия

   

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

проф. д-р ИВАЙЛА ПАНЧЕВА-КАДРЕВА

стая 424, телефон 8161 446

e-mail ahip@chem.uni-sofia.bg

 

See also in English Department of Analytical chemistry

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

УЧЕБНО-НАУЧНИ ЛАБОРАТОРИИ

 1. Аналитична атомна спектроскопия
 2. Биокоординационна и Биоаналитична химия
 3. Молекулна спектроскопия за структурен анализ
 4. Следови анализ: ИСП техники и радиоаналитични методи
 5. Хемометрия и екометрия

 

Преподаването по аналитична химия в Софийския университет започва още през 1889 г., а през 1924 г. се обособява и катедра по Аналитична химия – първата в Европа самостоятелна катедра по тази наука. Неин създател и пръв ръководител в течение на 19 год. е проф. Захари Караогланов. Виж още!

Днес към катедрата работят 2-ма професори, 6-ма доценти, 11 главни асистенти, 2-ма асистенти и 5-ма химици. Поддържаме активна връзка с нашите почетни членове – 6-ма професори, доктори на науките. Понастоящем при нас се обучават един докторант в редовна форма на обучение и 4-ма докторанти в задочна форма.

В катедра Аналитична химия се преподават освен задължителната дисциплина „Аналитична химия“ за специалности от ФХФ и БФ, а също така и задължителни дисциплини по „Инструментални методи за анализ“; „Методи за разделяне и концентриране“; „Хемометрия“; „Приложна статистика“; „Бионеорганична химия“; „Радиоаналитична химия“; както и задължителните дисциплини за специалност Фармация по: „Аналитична химия“, „Клинична химия“; „Tоксикология“ и „Информационни технологии и статистика“.

Преподаватели от катедрата ръководят и/или участват в 7 Магистърски програми:

 

Научноизследователски направления:

 • Разработване на аналитични методи за анализ на проби от околната среда, храни, напитки и фармацевтични продукти,
 • Специационен анализ,
 • Методи за разделяне и концентриране,
 • Радиоекология,
 • Аналитична химия на околната среда,
 • Археометрия,
 • Инструментални методи за определяне на молекулна структура и количествен състав,
 • Координационна химия и супрамолекулярна химия,
 • Комплексни съединения, предназначени за нови материали и лекарствени средства,
 • Хемометрия и Екометрия.