Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Бакалавърски програми / Факултет по химия и фармация / Химия / Обучение

   

НАЧАЛО | ПРИЕМ | ОБУЧЕНИЕ | РЕАЛИЗАЦИЯ | ДОКУМЕНТИ

 

Основна специалност на Факултета по химия и фармация на Софийски Университет е специалност “Химия”. Приемът в специалността се осъществява след успешно положен кандидат-студентски изпит. Курсът на обучение е четиригодишен (за редовно обучение) или петгодишен (за задочно обучение) с придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” и възможност за продължаване на обучението в магистърски програми за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър”.

 

Основни курсове в специалност Химия

 

I семестър II семестър III семестър IV семестър V семестър
Обща и неорганична химия
(190 ч. лекции + 255 ч. упражнения)
Органична химия
(150 ч. лекции + 240 ч. упражнения)
Физика
(60 ч. лекции + 120 ч. упражнения)
Физикокохимия
(150 ч. лекции + 120 ч. упражнения)
Математика
(90 ч. лекции + 90 ч. упражнения)
Аналитична химия и инструментални методи
(210 ч. лекции + 270 ч. упражнения)
V – VI – VII семестър
Химични технологии, полимери, биохимия
(180 ч. лекции + 180 ч. упражнения)

 

Направления на специалност Химия

 

V - VI - VII семестър
Направления
НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ И ХИМИЯ НА ТВЪРДОТО ТЯЛО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ ФИЗИКОХИМИЯ И МОЛЕКУЛНО МОДЕЛИРАНЕ ПРИЛОЖНА ХИМИЯ

К

у

р

с

о

в

е

Процеси на разделяне и пречистване Основни принципи на органичен синтез Методи за разделяне и концентриране Приложение на статистическия анализ в молекулното моделиране Приложна неорганична химия
Координационна химия Физична органична химия Съвременни проблеми на химичния анализ Квантова химия и молекулна механика Приложна органична химия
Химия на твърдото състояние Методи на органичния анализ Определяне на микрокомпоненти в неорганични и биологични проби Физикохимия на повърхностите Процеси, апарати и моделиране в химичните технологии
Химична кинетика и катализа Токсикохимия Комплексни съединения в аналитичната химия Електрохимия и електро-кинетични явления Методи за анализ и контрол на химични продукти
Ядрена химия и Радиохимия Органична фотохимия Аналитична химия на околната среда Биофизикохимия Неорганично материалознание
Неорганичен синтез Строеж и биологична активност на органични съединения Хемометрия Биоматериали Полимерно материалознание
VII – VIII семестър
Изборни курсове (най-малко 3 от предлагани повече от 40)
(най-малко 120 ч. лекции + 120 ч. упражнения)

 

Учебни практики 90 часа, Факултативни курсове – по избор.

Факултативен Модул Учител по химия: 8 курса (300 ч. лекции + 135 ч. упражнения) + Педагогически практики (120 ч).

Дипломиране: Държавен изпит по химия или Дипломна работа (за студенти с много добър или отличен успех).