Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Докторантури

   

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за редовни и задочни докторантури по държавна поръчка за академичната 2018/2019 г.

 

 

 

Шифър

 

Професионално направление

 

Докторска програма

Образователна и научна степен "Доктор"
Редовно Задочно
1. 4.2 Химически науки Аналитична химия 2  
2. 4.2 Химически науки Теоретична химия (Изчислителна химия) 1  
3. 4.2 Химически науки Теоретична химия 2  
4. 4.2 Химически науки Органична химия 5  
5. 4.2 Химически науки Неорганична химия 1  
6. 4.2 Химически науки Химия на високомолекулните съединения 1  
7. 4.2 Химически науки Химия на твърдото тяло 1  
8. 4.2 Химически науки Физикохимия (макрокинетика) 1 1
9. 4.2 Химически науки Физикохимия 2  
10. 1.3 Педагогика на обучението по Методика на обучението по химия 1 2
11. 4.2 Химически науки Радиохимия 1  

Докторантури в СУ

Придобиване на образователната и научна степен “доктор”

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Програми на Националната конференция по химия за студенти и докторанти в периода 2012-2017 г. ( 2012 г. ; 2013 г. ; 2014 г. ; 2015 г. ; 2016 г. ; 2017 г. )

 

За контакти:

Инспектор Докторанти:

Катерина Миланова

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучер” 1

стая 103, сл. тел. 8161 302

e-mail: KMilanova@office.chem.uni-sofia.bg