Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Структура / Катедри / Вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести

   
Вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести

Направление „Вътрешни болести“

Учебна дейност:

Катедра „Вътрешни болести“ обучава студенти по медицина от ІІІ, ІV и V курс. Студентите от ІІІ курс изучават дисциплината „Пропедевтика на вътрешните болести“, а тези от ІV и V курс – „Вътрешни болести и терапия“. Лекциите по вътрешни болести се провеждат в изцяло нови и в обновени аудитории, снабдени с мултимедия. Лекторите са хабилитирани специалисти в различни области на вътрешната медицина от УБ „Лозенец“ и Военномедицинска академия. В тези две бази се провеждат и практическите упражнения.

Преподавателите от Катедра „Вътрешни болести“ провеждат обучение и на студенти от Колежа за медицински сестри и на обучаващите се в специалността „Медицинска рехабилитация и ергономия“.

Началник на Клиниката по вътрешни болести е доц. Жечка Василева – лекар с дългогодишен опит, специалист по вътрешни болести и гастроентерология, доктор на медицинските науки. Специализирала е в Германия, Дания и Норвегия. Доц. Василева е въвела ултразвуковата диагностика (ехография) в България, за което е наградена със „Златна значка“ на Комитета за технически прогрес и висше образование. Обявена е за „Професионалист на годината“ на УБ „Лозенец“ за 2006 г. и двукратно за „Отличник на МНЗ“. Доц. Василева е преподавател в Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Направление „Фармакология и клинична фармакология“

Учебна дейност:

Преподаването по фармакология и клинична фармакология се осъществява от проф. д-р Димитър Терзииванов, дм, дмн, и доц. д-р Иванка Атанасова, дм, които влизат в състава на Катедрата по вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести. Фармакология се преподава на студентите медици от ІІІ курс, а клинична фармакология – на студентите медици от V курс. Фармакология изучават и студентите по специалностите „Медицинска сестра“ и „Медицински рехабилитатор-ерготерапевт“. Лекционните курсове и практическите упражнения за съответните специалности са съобразени с единните държавни изисквания и отразяват техните специфични характеристики. Цел на обучението по фармакология е студентите да получат съвременна теоретична и практическа подготовка, необходима за професионалното им реализиране в различните медицински специалности. Лекционният курс специално акцентира върху клиничната значимост на проблема за нежеланите лекарствени реакции и профила на безопасност на лекарствата.

Цел на обучението по клинична фармакология е студентите медици да получат минималния методичен инструментариум, който да им служи като методична база за провеждане на индивидуализирана, безопасна и рационална фармакотерапия, основана на доказателства.

Академичен състав:

Проф. д-р Димитър Н. Терзииванов е дипломиран магистър по медицина. Придобити научни степени „доктор по фармакология“, Карловия университет, ЧАН, Прага, и „доктор на медицинските науки“. Преминава през всички академични звания до професор в МФ, МУ – София. Въвежда и развива новата за страната научно-приложна дисциплина популационна фармакокинетика и е пионер в прилагането на популационния фармакокинетичен анализ при лекарственото фенотипизиране.
Член на Editorial Advisory Board на Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics и главен редактор на Journal of Clinical Medicine. Председател на дружеството по Клинична Фармакология и Терапия и член на Съвета на Европейската Асоциация по Клинична Фармакология и Терапия.
От 2010 основава и ръководи университетския курс по фармакология и клинична фармакология, УБ „Лозенец“, МФ, СУ „Св. Кл. Охридски“. Автор и съавтор е в над 180 рецензирани публикации, книги и учебници за студенти по медицина и фармация. Гост лектор в европейски университети. Научен ръководител на 2 докторанти и над 25 специализанти; 2 хабилитирани като доценти. Рецензент на престижни международни списания, на дисертационни трудове и на конкурси за „доцент“ и „професор“. Ръководил е курсове по СДО в МУ и Wоrkshop’ове с Prof. Roger W. Jelliffe, M.D., Director, LAP, USC, LA.

Доц. д-р Иванка Н. Атанасова, дм, е дипломиран магистър по медицина. Придобита научна степен „доктор по фармакология“ и научна длъжност доцент. Работила е като ръководител на научноизследователска секция във фармацевтичната индустрия, където е разработвала и реализирала проекти за предклинични и клинични проучвания на лекарства, и като директор на Дирекция „Разрешаване на лекарствените продукти“ в Изпълнителната агенция по лекарствата; била е и представител на България в Координационната група по взаимно признаване и децентрализирани процедури за разрешаване на лекарствата (CMDh) в Европейската агенция по лекарствата (EMA), Лондон. Член е на Редакционната колегия на списание Journal of Clinical Medicine. Секретар на Дружеството по клинична фармакология и терапия и член на Съвета на Европейската асоциация по клинична фармакология и терапия. От 2011 преподава в университетския курс по фармакология и клинична фармакология, УБ „Лозенец“, МФ, СУ „Св. Кл. Охридски“. Автор и съавтор в над 50 рецензирани публикации, книги и учебници за студенти по медицина и фармация.

Направление „Педиатрия“

Учебна дейност:

В Секцията (Клиниката) по педиатрия се провежда обучение по педиатрия (лекционен курс и практически упражнения) на студенти по медицина V курс – два семестъра, ерготерапевти и кинезитерапевти ІІ курс – един семестър, и медицински сестри ІІ курс – един семестър.

Академичен състав:

ЛЕКТОРИ

Проф. Александър Куртев, дмн - Клиника по педиатрия, Университетска болница „Лозенец“, София – обучава студенти медици, ерготерапевти и кинезитерапевти, мед. сестри; магистри по обща антропология I курс, специалност биология, курсова работа;

Дипломиран: ВМИ – София, декември 1968 г., като първенец на випуска

Професионален стаж: училищен лекар в Самоков (1968–1969), специалист по детски болести (1974), до декември 1979 – в Клиниката по детски диабет, София, Александровска болница; от декември 1979 до май 2008 – в Клиниката по детска ендокринология при Института по педиатрия, СБАЛДБ; зав. „Изолационно-карантинно отделение“, НИП (1984); медицински директор на Университетската педиатрична болница – от 1992 до 1995; последните две години (без възнаграждение) и икономически директор на болницата; специалист по ендокринни заболявания и болести на обмяната (2002); началник на Клиника по детска ендокринология (2002); доцент (2003); началник на Клиника по детска ендокринология, диабет и генетика (2003); ръководител на Катедра по педиатрия (април 2004–април 2008); професор (2005).

Член на Експертния съвет по йоддефицитни заболявания към МЗ, зам.-председател на СНС по майчинство и детство (от 2004); председател на Комисията по педиатрия към МЗ за лечение в чужбина (от 2004); член на Експертния съвет по епидемиологичен надзор на заразните болести, имунопрофилактика и противоепидемичен контрол (до юли 2010); член на УС на Българската педиатрична асоциация (от 2005); член на редакционните колегии на списание „Педиатрия“ (от 2005) и списание „Медикарт“ (от 2009); национален консултант по педиатрия (от 2006 до юли 2010), консултант на НЗОК (от 2006 до юли 2010).

Клиника по педиатрия, Университетска болница „Лозенец“ (от май 2008).

От 1971 – обучение на сестри, студенти медици и стоматолози, стажант-лекари; ерго- и кинезитерапевти, СДО на лекари – на български и английски, научен ръководител на седем специализанти по педиатрия, пет специализанти по детска ендокринология и трима докторанти към Клиниката по детска ендокринология.

2001: успешно защитена дисертация „Автоимунен тиреоидит в детската възраст и връзката му с някои ендокринни, автоимунни и генетични заболявания“ за научната степен дмн.

Над 300 научни публикации и участия в конгреси, симпозиуми и работни срещи у нас и в чужбина в областите педиатрия, диабет, ендокринология, генетика.

Специализации: Полша, 1975, Германия, 1991, Франция, 1993, САЩ, 1994; Курс по здравен мениджмънт (320 ч.) – Катедра социална медицина, Болница „Царица Йоанна“ (2002–2003).

Член на: Републиканското научно дружество по педиатрия (от 1970), Научното дружество по ендокринология (от 1972), Научното дружество по детска ендокринология (2011), Международната асоциация за детско-юношески диабет (ISPAD) (от 1987), Европейската асоциация по детска ендокринология (ESPE) (от 1995), Американската тиреоидна асоциация (АТА) – единствен представител на страната (от 1997), Европейската тиреоидна асоциация (ETA) (от 1999).

Награда от Министъра на МНЗСГ и място на стажант-асистент в клиника по избор към ВМИ или ИСУЛ като първенец на 50. випуск на ВМИ (1968). Почетен знак на БЛС за висок професионализъм и морално-етични качества от Софийската колегия на БЛС (2000; 2007).

Чужди езици – английски, френски, руски и сърбохърватски.

  • Доц. Росица Митрова, дм
  • Доц. Анатоли Найденов, дм
  • Д-р Татяна Стоева
  • Д-р Иво Павлов

ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПО ПЕДИАТРИЯ

  • Д-р Йорданка Узунова
  • Д-р Татяна Стоева
  • Д-р Десислава Христова
  • Д-р Иво Павлов

Следдипломно обучение:

От 2008 г. се организират два пъти годишно (май и октомври) курсове с педиатри и обучаващи се по педиатрия от цялата страна върху актуални проблеми в педиатрията и за спешни проблеми в педиатрията (за педиатри и ОПЛ). През март 2010 г. се проведе и курс за завеждащ отделение по педиатрия. В последния курс през октомври 2011 г. имаше над 100 участници (само външните участници). През 2012 г. в края на м. май–началото на м. юни ще се състои курс „Спешни състояния в медицината за интернисти, педиатри, ОПЛ, кардиолози, интензисти“. Програмата на тези курсове е за клинични проблеми – лекции и клинични случаи, презентации, които няма да се повтарят, освен ако е налице изричното настояване на участниците в курсовете. По-голямата част от тези колеги са редовни участници още от октомври 2008 г.