Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Структура / Катедри / Физика, биофизика и рентгенология

   
Физика, биофизика и рентгенология

Адрес:
гр. София 1407, УБ „Лозенец“, ул. „Козяк“ № 1
Медицински факултет
тел.: 02/ 960 74 13

Учебна дейност:

В катедрата се обучават студенти по медицина в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионално направление „Медицина“. Обучението замагистърска степен се осъществява по три задължителни учебни дисциплини:

 • „Физика“ (І семестър)
 • „Биофизика“ (II семестър)
 • „Образна диагностика“ (VI и VII семестър)

Преподавателите от катедрата участват също и в обучението на студенти по специалността „Медицинска сестра“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление „Здравни грижи“. Обучението за бакалавърска степен се осъществява по три задължителни учебни дисциплини:

 • Медицинска апаратура в сестринската практика (І семестър)
 • „Биофизика“ (ІІ семестър)
 • „Образна диагностика“ (ІV семестър)

Преподавателите от катедрата участват също и в обучението на студенти по специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление „Обществено здраве“. Обучението за бакалавърска степен се осъществява по една задължителна учебна дисциплина:

 • „Образна диагностика“ (VII семестър)

Студентите се обучават по нововъведената система за кредитно отчитане, която е предпоставка за тяхната мобилност в рамките на Европейския съюз. Преподаватели от катедрата участват в авторските колективи на учебници и учебни помагала за студенти по медицина, стоматология и фармация. Хабилитираните преподаватели към катедрата са научни ръководители на повече от 10 успешно защитили докторанти и дипломанти у нас и в чужбина, автори на множество статии в наши и чужди научни издания, ръководители на научноизследователски проекти, автори на патенти, носители на академични награди. Катедрата поддържа активно сътрудничество и научно партньорство със сродни научно-преподавателски звена на медицински факултети в страната и чужбина (Австрия, Германия, Норвегия, Франция, Япония).

Академичен състав:

 • Доц. Геновева Антонова Златева, дф – доцент по „Медицинска физика“, ръководител на катедрата
 • Проф. Румяна Атанасова Бакалова–Желева, дб, дбн – професор по „Биофизика“
 • Доц. д-р Захари Тончев Стойков, дм – доцент по „Образна диагностика
 • Доц. д-р Георги Василев Хаджидеков, дм – доцент по „Образна диагностика“
 • Гл. ас. Галин Николаев Гюлчев, дф – главен асистент по „Медицинска физика“
 • Ас. д-р Пламен Петров Гецов – асистент по „Образна диагностика“
 • Ас. Десислава Анри Лазарова – асистент по „Биофизика“

Научноизследователски направления:

Направление „Медицинска физика“

 • Физични методи за диагностика и терапия
 • „Оксидативен стрес“ и антиоксидантна защита
 • Проблеми на обучението по физика и биофизика в медицинското образование

Доц. Геновева Антонова Златева, дф – доцент по „Медицинска физика“
е-mail: gzlateva@mail.bg; gzlateva@med.uni-sofia.bg

Доц. Геновева Златева, дф, e заместник-декан по учебната дейност на Медицинския факултет, ръководител на катедра „Физика, биофизика и рентгенология“ и университетски преподавател по учебната дисциплина „Физика“. Тя е магистър по физика (1987), със специалност „Биофизика“ (1999) в системата на здравеопазването. През 1995 г. придобива научната степен „Доктор“ по научно направление „Физически науки“, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“. Заемани академични длъжности: асистент, старши асистент и главен асистент по „Медицинска физика“ в катедра „Медицинска физика и биофизика“ на Медицински университет – София (1994–2007); доцент по „Медицинска физика“ в катедра „Физика, биофизика и рентгенология“ на Медицинския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ (2007 – към настоящия момент). Научните интереси на доц. Златева са в следните области: оптични свойства на кондензираната материя – Раманова спектроскопия; свободно-радикални процеси – оксидативни увреждания, антиоксиданти, физични и лекарствени взаимодействия; методи за образна диагностика и други физични методи за диагностика и терапия; проблеми на обучението по предклиничните дисциплини в медицинското образование (главно по физика и биофизика). Доц. Златева е автор на над 90 статии в наши и чужди научни издания, учебници и учебни помагала. Участвала е с доклади в множество научни форуми у нас и в чужбина. Рецензент е в конкурси за придобиване на научни степени и звания. Ръководител е на научни проекти. Владее английски и руски език.

Гл. ас. Галин Николаев Гюлчев, дф – главен асистент по „Медицинска физика“
е-mail: gyulchev@phys.uni-sofia.bg

Образование и специалност: Завършил е Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2005 г. придобива магистърска степен по „Теоретична и математическа физика“, а през 2010 г. – научната степен „Доктор“ (научно направление „Физически науки“, научна специалност „Теоретична и математическа физика“).

Заемани академични длъжности:
2007–2011асистент по „Медицинска физика“; катедра „Физика, биофизика и рентгенология“ в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“;

2011 – към настоящия момент – главен асистент по „Медицинска физика“; катедра „Физика, биофизика и рентгенология“ в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Научни интереси: теория на пространство-времето и гравитацията и нейните приложения в астрофизиката; медицинска физика; приложна математика. Владее английски език.

Направление „Биофизика“

 • Нанотехнологии за биомедицинска диагностика и терапия
 • Разработване на нови системи за пренос на лекарствени средства
 • Регулация на клетъчната сигнализация
 • Молекулярни механизми на онкологичните и невродегенеративните заболявания
 • Свободно-радикални процеси в норма и патология

Проф. Румяна Атанасова Бакалова–Желева, дб, дбн – професор по „Биофизика“
е-mail: ra_bakalova@yahoo.com

Проф. Румяна Бакалова, дбн, е университетски преподавател по учебната дисциплина „Биофизика“ в катедра „Физика, биофизика и рентгенология“. Тя е магистър по „Молекулярна и функционална биология“ със специализация по „Биохимия“ (1986). Притежава научните степени: „Доктор“ (1990) и „Доктор на биологическите науки“ (2011) в научно направление „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“. Заемани академични длъжности: асистент (1990-1992) и главен асистент по „Биофизика“ (1992–2001) в катедра „Медицинска физика и биофизика“ на Медицински университет – София; старши изследовател в Националния институт за авангардни науки и технологии на Япония (2001–2006); доцент по „Биофизика“ в Националния институт за радиологични изследвания на Япония (2007–2009); от септември 2009 г. – доцент по „Биофизика“, а от 2011 – професор по „Биофизика“, в катедра „Физика, биофизика и рентгенология“ на Медицинския факултет към СУ.Научните интереси на проф. Бакалова са в следните области: нанотехнологии за биомедицинска диагностика и терапия; системи за пренос на лекарствени средства (конвенционални и на генетична основа); разработване на тестове за предклинична диагностика на базата на нови молекулни маркери за онкологични и автоимунни заболявания; молекулярни механизми на онкогенезата, атерогенезата, невродегенеративните и инфекциозните заболявания; РНК интерференция; „оксидативен стрес“ и др. Автор е на над 150 статии в престижни научни издания (Nature Biotechnology, Nature Photonics, The Lancet, Molecular Pharmaceutics, Cancer и др.), над 10 патента, на монографии и учебни помагала. Била е ръководител на над 10 научни проекта, финансирани от български, американски и японски институции. Участвала е с доклади в множество научни форуми у нас и в чужбина. Член е на редакционните колегии на три международни научни списания и е постоянен рецензент в над 10 международни научни списания и комисии за финансиране на научни проекти. Била е и понастоящем е научен ръководител на дипломанти и докторанти. Владее английски, руски и японски език.

Ас. Десислава Анри Лазарова – асистент по „Биофизика“

е-mail: dessislaval@yahoo.com

Образование и специалност: Завършила е Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Молекулярна биология“. През 2006 г. придобива магистърска степен по „Биофизика“. От 2011 г. е специализант по „Биофизика“ в системата на здравеопазването. Докторант е към Института по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН.

Заемани академични длъжности:
2008 – към настоящия момент – асистент по „Биофизика“; катедра „Физика, биофизика и рентгенология“ в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Научни интереси: фотодинамични процеси; клетъчна сигнализация. Владее английски език.

Направление „Образна диагностика“

 • Съвременни многосрезови методи на образна диагностика
 • Контрастно усилване на образите в магнитнорезонансната и компютърнотомографската диагностика
 • Педиатрична образна диагностика
 • Функционални направления в образната диагностика
 • Оптимизация на технологията на образната диагностика на паренхимните органи

Доц. д-р Захари Тончев Стойков, дм – доцент по „Образна диагностика“
е-mail: zaharitonchev@gmail.bg

 

Доц. д-р Захари Тончев, дм, e университетски преподавател по учебната дисциплина „Образна диагностика“ в катедра „Физика, биофизика и рентгенология“ от 2007 г. Той е магистър по медицина (1968), с професионална специалност „Образна диагностика“ (1975) в системата на здравеопазването. През 1984 г. доц. Тончев придобива научната степен „Доктор“ в професионално направление „Медицински науки“, научна специалност „Образна диагностика“. Той е преподавател с над 30 години клиничен стаж и голям опит в областта на рентгенографията, ехографията, компютърната томография и магнитно-резонансната томография. Научните интереси на доц. Тончев са в следните области:компютърнотомографска образна диагностика на черния дроб и панкреаса; магнитнорезонансна образна диагностика на опорно-двигателния апарат. Автор е на над 100 публикации в наши и чужди научни издания. Изнасял е лекции на редица форуми в сферата на образната диагностика. Владее английски, френски и португалски език.

 

Доц д-р Георги Василев Хаджидеков, дм – доцент по „Образна диагностика“
е-mail: jordiman76@yahoo.com

Образование и специалност: Завършил е Медицинския факултет на Медицинския университет – София. През 2001 г. придобива магистърска степен по „Медицина“, а през 2011 г. – научната степен „Доктор“ (научно направление „Медицински науки“, научна специалност „Образна диагностика“). През 2006 г. придобива специалност „Образна диагностика“ в системата на здравеопазването.

Заемани академични длъжности:
2007 – към настоящия моментасистент (2007–2009), старши асистент (2009–2010), главен асистент (2011-2013) и доцент (от 2013) по „Образна диагностика“; катедра „Физика, биофизика и рентгенология“ в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Научни интереси: урогенитална образна диагностика; педиатрична образна диагностика; съвременни методи на образната диагностика на сърцето; модерни технологии в образната диагностика; функционално направление в образната диагностика; техники на „молекулярен имиджинг“; контрастно усилване на образите в многосрезовата образна диагностика; предоперативна образна оценка при заболявания на паренхимните органи. Д-р Хаджидеков е автор на над 40 статии в наши и чужди научни издания, съавтор в три монографии, издадени в чужбина. Участвал е с доклади на над 25 научни форума, вкл. като invited speaker на Европейското училище по онкология (ESO) и Европейското училище по радиология (ESOR). Член на 5 международни научни дружества (European Society of Radiology, European Society of Urogenital Radiology, European Society of Pediatric Radiology, American Roentgen Ray Society Groupe des Radiologistes Enseignants d'Expression Française) и на 3 български. Председател на Българското дружество по урорентгенология. Владее френски и английски език.

 

Ас. д-р Пламен Петров Гецов – асистент по „Образна диагностика“
е-mail: plamengecov@abv.bg

Образование и специалност: Завършил е Медицинския факултет на Медицинския университет – Плевен. През 2000 г. придобива магистърска степен по „Медицина“. През 2006 г. придобива специалност „Образна диагностика“ в системата на здравеопазването.

Заемани академични длъжности:
2007 г. – към настоящия момент – асистент по „Образна диагностика“; катедра „Физика, биофизика и рентгенология“ в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Научни интереси: образно-диагностични техники; информационни системи и технологии; международно сътрудничество; мениджмънт и политика на общественото здравеопазване. Д-р Гецов е автор на 6 статии в наши научни издания. Участвал е с доклади на научни форуми у нас и в чужбина. Владее английски език.