Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 3.9. Туризъм / Специалност Туризъм / Туризъм

   
  • Магистърска програма: Туризъм (за неспециалисти)

 

Срок на обучение: 4 семестъра
Форма на обучение: задочна (обучение срещу заплащане)

Ръководител: проф. д-р Мариана Асенова

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 258
тел. 02 9308 260

 

Квалификационна характеристика

Учебен план

Програми

 

Обучението за образователно-квалификационната степен „магистър“ по туризъм се извършва при следните условия:

След придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление, различно от професионално направление „Туризъм“ – със срок на обучение 4 семестъра и 120 кредита. Средният успех от бакалавърската диплома е не по-нисък от добър (3.50).

Приемът е по документи, обучението е само платено.

Състезателният бал се формира като сума от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за бакалавър.

Условията и редът за приемането на студенти се определят в правилника на СУ „Св. Климент Охридски“.

Целта на обучението е да подготви широкопрофилни специалисти, притежаващи знания и умения за работа в различните сектори на туристическата индустрия, както и в административни структури и други организации, свързани с развитието на туризма на национално, регионално и местно ниво.

Целта се постига чрез поставяне на акцент, от една страна, върху формирането на интердисциплинарни знания в различни научни области, съответстващи на комплексния характер на отдиха и туризма и устойчивото им развитие, а от друга – върху развиването на знания и практически умения за работа в основните сектори на туристическата индустрия на фирмено и на дестинационно ниво.

Аудиторното обучение се организира в четири семестъра. Учебният план включва 13 задължителни дисциплини, осигуряващи 65 кредита и 10 избираеми дисциплини, осигуряващи 30 кредита.

Практическата подготовка на студентите се осъществява чрез провеждане на 2 учебни практики, едната от които е теренна практика по екскурзоводство, а втората - по туристически ресурси. По време на учебните практики студентите изучават туристическите ресурси, конкретни примери за туристическо развитие и различни типове туристически дестинации в България. Учебните практики осигуряват 10 кредита.

Обучението завършва със защита на дипломна работа, носеща 15 кредита. Дипломната работа се възлага на студентите въз основа на подадена от тях молба в срокове, определени от катедрата. Подготовката на дипломната работа се осъществява под ръководството на определен научен ръководител.

Дипломната работа се защитава пред държавна изпитна комисия.