Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / Резултати от Конкурс по национална програма „Млади учени и постдокторанти“ 2020 на МОН

   

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ОБЯВЯВА РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТ-ДОКТОРАНТИ

 

Факултетна комисия на ГГФ по ННП „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТ-ДОКТОРАНТИ“ оповестява следните резултати от проведената конкурсна сесия 2020:

До участие в конкурса са допуснати всички постъпили кандидатури – общо 15. Всяко проектно предложение е рецензирано от двама експерти. Резултатите са сведени до средно аритметичен брой точки от двете независими рецензии, въз основа на което проектните предложение са класирани, както следва:

 

 

Среден резултат от рецензиите, брой точки

 

 

Тема на проектното предложение

 

 

40

 

 

ПРОУЧВАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ „EUNIS“ КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

 

 

40

 

 

ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНИЯ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ В РАЙОНА НА ЦИРКУСА НА СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА В КОНТЕКСТА НА УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО

 

 

39

 

 

ОЦЕНКА НА ЗОНИТЕ ЗА ЕРОЗИЯ И ОТЛАГАНЕ ВЪВ ВОДОСБОРИ И АЛУВИАЛНИ КОНУСИ В ЮЖНИТЕ СКЛОНОВЕ НА СТАРА ПЛАНИНА ЧРЕЗ ГИС И МОРФОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ЦИФРОВ МОДЕЛ НА РЕЛЕФА

 

 

38,5

 

 

МИНЕРАЛЕН СЪСТАВ НА ЗЛАТОНОСНИТЕ ОРУДЯВАНИЯ ОТ ПРОУЧВАТЕЛНА ПЛОЩ „ЧУКАТА“, ИВАЙЛОВГРАДСКО

 

 

38

 

 

РАЗРАБОТВАНЕ И АПРОБИРАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРАДСКАТА МОРФОЛОГИЯ ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА БЛС И ГЕОИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ХИДРОКЛИМАТИЧНИ ЯВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРА НА ГР. СОФИЯ)

 

 

37

 

 

РОЛЯ НА НПО ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА ПОЗИЦИЯ КАТО КОРЕКТИВ НА ВЛАСТТА ПО ОБЩЕСТВЕНО-ЗНАЧИМИ ЗА СОФИЯ ПРОБЛЕМИ

 

 

37

 

 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ПАЛЕОГЕОХИМИЧЕН ФОН В ДРЕВНИТЕ ПОЧВИ НА ПЛАНИНСКИТЕ ЛАНДШАФТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

 

36,5

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ МАКРОРЕГИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРЕД ИНТЕГРИРАНОТО РАЗВИТИЕ НА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

 

 

36

 

 

ВЛИЯНИЕ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ И СИНОПТИЧНИТЕ ОБСТАНОВКИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ (2015-2019) И ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ ТОПЛИННИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛОЗЯ ПО ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА СТРУМА В УСЛОВИЯТА НА СЪВРЕМЕНЕН КЛИМАТ

 

 

36

 

 

ИЗВЕТРИТЕЛНИ И СКЛОНОВИ ПРОЦЕСИ, ФОРМИ И НАСЛАГИ ВЪВ ВИТОША

 

 

33

 

 

СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ЗА ЗАМЪРСИТЕЛИ НА АТМОСФЕРАТА, ДОБИТИ С ПОМОЩТА НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 

 

32,5

 

 

ИНТЕГРИРАНЕ НА КОМПЛЕКСНА КОНЦЕПТУАЛНО-МЕТОДОЛОГИЧНА РАМКА В АНАЛИЗА НА АНТРОПОГЕННОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЛАНДШАФТИТЕ

 

 

28,5

 

 

КАРТОГРАФИРАНЕ НА РЕЧНИЯ ОТТОК В БЪЛГАРИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК

 

 

18

 

 

МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НА ГЕОМОРФОЛОЖКИ ПРОЦЕСИ В ЗАПАДНИ РОДОПИ (НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ)

 

 

17

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛИТО-МИНЕРОЛОЖКИЯ АНАЛИЗ

 

ЗА НАСЛАГИ В „СТУДЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ“

 

 

Въз основа на получените резултати и предвид размера на предоставения на ГГФ финансов бюджет за 2020, ГГФ обявява бенефициенти по трите позиции - Млад учен, Пост-докторант и Пост-докторант, продължаващ изследванията си от 2019 година, с период на договора от 6 месеца при 4 часова дневна ангажираност. В процеса на класиране Комисията се придържа към условията на Ректорска Заповед № РД19-62/07.02.2020, за баланс на назначените по трите категории лица.

Одобрените за финансиране проектни предложения за 2020 година са:

 

В категорията „Млад учен“:

  1. РАЗРАБОТВАНЕ И АПРОБИРАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРАДСКАТА МОРФОЛОГИЯ ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА БЛС И ГЕОИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ХИДРОКЛИМАТИЧНИ ЯВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРА НА ГР. СОФИЯ)

 

В категорията „Пост-докторант“:

  1. ОЦЕНКА НА ЗОНИТЕ ЗА ЕРОЗИЯ И ОТЛАГАНЕ ВЪВ ВОДОСБОРИ И АЛУВИАЛНИ КОНУСИ В ЮЖНИТЕ СКЛОНОВЕ НА СТАРА ПЛАНИНА ЧРЕЗ ГИС И МОРФОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ЦИФРОВ МОДЕЛ НА РЕЛЕФА
  2. МИНЕРАЛЕН СЪСТАВ НА ЗЛАТОНОСНИТЕ ОРУДЯВАНИЯ ОТ ПРОУЧВАТЕЛНА ПЛОЩ „ЧУКАТА“, ИВАЙЛОВГРАДСКО

 

В категорията „Пост-докторант“, продължаващ изследванията си от 2019 година:

  1. ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНИЯ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ В РАЙОНА НА ЦИРКУСА НА СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА В КОНТЕКСТА НА УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО
  2. ПРОУЧВАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ „EUNIS“ КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

 

Решенията на Комисията са подложени на гласуване и одобрени на редовно заседание на Факултетния съвет на ГГФ от 18.02.2020. Всички кандидати (одобрени и неодобрени за финансиране от конкурсна сесия 2020 на ГГФ са уведомени за резултатите в персонално адресирани мейли).

 

Комисията благодари на всички кандидати за проявеният интерес към конкурса на ГГФ и им пожелава силна мотивация, спорна работа и бъдещи успехи!