Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Социология / Политическа социология

   

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: доцент д-р Петя Кабакчиева

Сл. тел.: 870 62 60, 02 8005111 в.356

e-mail: kabakchieva@phls.uni-sofia.bg

 

Магистърската програма се осъществява съвместно с преподаватели от Катедра Политология и Публична администрация. Тя е насочена към бакалаври от широк профил хуманитарни специалности, които се интересуват от социалния контекст и начина на функциониране на различни форми на политическото у нас. Това може да са журналисти, работещи в НПО или в държавната администрация, партийни активисти или просто любопитни граждани. Магистърската програма ще им даде теоретични познания за различни форми на политическото – като се почне от спонтанни граждански изяви, мине се през институционализирани форми на граждански контрол и се стигне до типове политическо управление и типове публични политики. Същевременно магистрите ще се запознаят и с основни социологически методи, които ще гарантират грамотност при мониторинг и оценка на различни проекти, програми, политики. Получените познания и умения ще им позволят да идентифицират социални и социологически проблеми за информирано разработване на публични политики или политическо участие.

Кой може да кандидатства?

Бакалаври от всички специалности с интерес към социалните науки и в частност към механизмите на упражняване на властта и управлението, политическия маркетинг, социалните основания на политическите процеси, електоралната социология и подобни теми. Предимство имат завършилите социални науки, право, журналистика.

Цел на програмата и професионални компетенции.

Обучението съчетава теоретична и приложна подготовка. Магистрите ще се запознаят с действието на държавната и местна власт, с политическите режими в Европа, с връзката социални неравенства и политически идеологии; със специфични социологически методи в областта на политическия маркетинг и електоралната социология, с форми на гражданско участие и контрол, със спецификата на публичните политики. Целта на програмата е да подготви:

  • Експерти и анализатори на актуални политически проблеми;
  • Участници в екипи, провеждащи различен тип социологически изследвания, насочени към сферата на политиката – политически маркетинг, електорални проучвания;
  • Експерти в областта на мониторинга и оценка на политики и проекти – в държавната и местна администрации, и в частния сектор;
  • Консултанти при изработването на местни и национални политики;
  • Експерти в изработването на рекламни стратегии в сферата на политическия ПР;
  • Изследователи на политическите процеси у нас и в международен план

Професионална реализация:

Завършилите програмата получават квалификация Магистър по социология – Политическа социология

Професионалната квалификация дава възможност на завършилите магистърската програма да работят в ПР, рекламни и социологически агенции; в политически партии; в неправителствения сектор; в медии; в държавната и местни власти; в консултантски фирми и частния сектор; в академични институции.

Отвореността на магистърската програма към студенти бакалаври и магистри от всички професионални направления означава по-голямо лично натоварване за тях. Студентите с бакалавърска степен, различна от Социология и Политология имат допълнителен модул от три основни задължителни дисциплини.

Условия за прием:

1. Могат да кандидатстват всички, завършили бакалавърска степен от университетите в страната и чужбина ( вкл. учители, преподаващи Гражданско образование в средните училища), с успех от бакалавърска степен по-висок от мн.добър (4.50) (средноаритметичен успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит/дипломната работа).

2. Събеседване (интервю) с кандидатите относно мотивацията и интересите им в полето на политическата социология. Оценяването е с „да“ или „не“.

Балообразуване: Състезателният бал на кандидатите се образува от средноаритметичния успех от семестриалните изпити и държавния изпит/дипломната работа – при оценка „да“ от интервюто.

Забележка: При равни условия предимство имат студенти, завършили бакалавърска степен в специалностите Социология и Политология на Софийския университет.