Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Публична администрация / Публична администрация

   

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна/задочна

Ръководител: доц. д-р Александър Маринов

тел.: 971 51 84

е-mail: alexandar.marinov@gmail.com.

Координатори:

гл. ас. д-р Деница Хинкова ел. поща: d.hinkova@gmail.com

гл. ас. д-р Десислава Валериеваелпоща:desislava.valerieva@gmail.com

Условия за прием:

Придобилите магистърска степен по публична администрация притежават необходимата професионална компетентност относно: публичното управление на административните органи в различни сфери; управлението на човешките ресурси от централната и местната администрация; спецификата на управлението на отделните сфери в публичния сектор; формулирането на стратегически документи, разработването и осъществяването на публичните политики, управлението на програми и проекти; иновациите в публичната сфера, взаимодействието между политиката и администрацията в условията на демокрация.

В курса на обучението студентите придобиват допълнителни умения за: прилагането в практиката на нормативни документи, управление на публичните финанси, управлението на риска, вземането на управленски решения в сферата на администрацията в условията на демократично управление.

Условия за прием:

1. Програмата е предназначена за завършили най-малко бакалавърска степен, по която и да е специалност от Единния регистър на специалностите;

2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над Добър;

3. Събеседване с кандидатите по приложен кръг от теми. Представянето на кандидатите се оценява по шестобалната система.

Балообразуване: Средна оценка от изискванията за прием – т. 2 и т. 3. При равен успех предимство имат кандидатите с минимум 2 години стаж в централните и местните администрации. Стажът се удостоверява с документ.

Учебните занятия за редовна форма на програмата се провеждат всеки ден след 17,30 часа и/или в събота и неделя.

Учебните занятия в задочна форма се провеждат интензивно в рамките на 3 седмици в края на всеки семестър: за зимен семестър – в периода от 15 януари до 15 февруари; за летен семестър – в периода от 15 юни до 15 юли.

Програма за събеседване за Магистърските програми към специалност „Публична администрация“:

1. Проблеми на реформата в публичната администрация в България;

2. Политика и администрация.

3. Членството на България в ЕС и влиянието му за развитието на публичната администрация;

5. Мотиви за кандидатстване в магистърска програма по Публична администрация;

6. Очаквания от магистърската програма по Публична администрация;

7. Професионален опит на кандидата;

8. Основни квалификации на кандидатите;

9. Реализация на „магистъра по публична администрация“;

10. Лични планове за професионална кариера.

Критерии за оценка: знания; информираност; аналитичност; иновативност; комуникативни умения; съответствие между житейски планове и възможности за постигането им в сферата на Публичната администрация; ясна представа за кариерата в сферата на Публичната администрация; съответствие между очакванията и това, което предлагат Магистърските програми по Публична администрация; способност за самооценка на компетенциите на кандидата.

Препоръчителни материали за подготовка:

 

  1. Материали относно нормативната уредба на българската администрация (Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Закон за нормативните актове и др.)
  2. Материали относно стратегическото целеполагане в областта на публичната администрация (Оперативна програма „Добро управление”, Стратегия за развитие на българската администрация 20014-2020 г. и др.)